Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Τελευταία Ενημέρωση:

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την
Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου
με 67 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.

Αναλυτικότερα:

Εξέταση αιτημάτων δημοτών.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την διαχείριση κτηνιατρικών
  αποβλήτων δημοτικού κτηνιατρείου (απόφαση 122/2019 Οικονομικής
  Επιτροπής).
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α. 20-6063.005 με
  τίτλο «Είδη ατομικής προστασίας και γάλα (αποζημίωση προηγούμενων
  οικονομικών ετών 2012 έως και 2017 Ν.4483/2017 άρθρο 97 και 4484/2017) –
  (απόφαση 123/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 00-
  6111.001 με τίτλο «Αμοιβή νομικών και συμβολαιογράφων (απόφαση
  143/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου και Κ.Α. Εσόδων 32 – Κ.Α. Εξόδων 8511
  και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 και του Ολοκληρωμένου
  Πλαισίου Δράσης (απόφαση 144/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του
  ΔΟΠΑΦΜΑΗ (απόφαση 145/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έργο με τίτλο «Eight cities together for
  Building Our Europe – 8C2C4EU, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe
  for Citizens 2014 – 2020 (απόφαση 146/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 16-
  6117.006 με τίτλο Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (για τη
  συντήρηση παλαιτύπων της Β.Δ.Β.) (απόφαση 147/2019 Οικονομικής
  Επιτροπής).
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την υλοποίηση του βιωματικού
  προγράμματος με τίτλο «Μια πόλη εκπαιδεύεται» (απόφαση 148/2019
  Οικονομικής Επιτροπής).
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (απόφαση 149/2019 Οικονομικής
  Επιτροπής σε Ορθή Επανάληψη).
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για τις ανάγκες του Τμήματος
  Συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων (απόφαση 150/2019
  Οικονομικής Επιτροπής).
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 00-
  6423.001 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων (Μετακλητοί
  σύμβουλοι & συνεργάτες, Ειδικοί & Γενικοί Γραμματείς κ.λ.π. ιδιώτες
  (απόφαση 151/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
 12. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
 13. Εξειδίκευση πίστωσης για Κωδικούς Αριθμούς του προϋπολογισμού έτους
  2019.
 14. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση του
  Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Θεσσαλονίκη.
 15. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δημοτικών θεάτρων».
 16. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας &
  Β/θμιας εκπαίδευσης» με αυτεπιστασία.
 17. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
  «Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5×5 Δειλινών».
 18. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
  «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Βασιλικής του Αγίου Μάρκου».
 19. Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο 15 ο
  δημοτικό σχολείο».
 20. Τροποποίηση της 57/2019 απόφασης Δ.Σ. εξειδίκευσης δαπανών για τον Κ.Α.
  70.6474.008, με τίτλο: «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία “Πράσινων” –
  Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές –
  ECORouTs”.
 21. Ονομασία πάρκου στα Καμίνια με το όνομα «Πάρκο Μανόλη Ρασούλη».
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για το Β’ παραδοτέο της υπηρεσίας με
  τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για ΣΔΑΕ».
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για το Γ’ παραδοτέο της υπηρεσίας με τίτλο
  «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για ΣΔΑΕ».
 24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το Γ’ παραδοτέο της υπηρεσίας με
  τίτλο «Παροχής γραφιστικών υπηρεσιών για την παρουσίαση έργων και
  μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου».
 25. Εισήγηση για την απόρριψη της ένστασης της αναδόχου εταιρείας «Μ.Γ.Ν.
  ΑΤΕ» για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ».
 26. Έγκριση 2ης Παράτασης του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 για την
  ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ΗΣ
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.3».
 27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου με τίτλο
  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ».
 28. Εξειδίκευση που αφορά τον Κ.Α. 70-6266.001 με τίτλο «Συντήρηση
  προγραμμάτων Η/Υ».
 29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης και Παραλαβής.
 30. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής.
 31. Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και
  μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου.
 32. Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και
  μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου.
 33. Εξειδίκευση πίστωσης για την υλοποίηση του εκδοτικού προγράμματος για το
  έτος 2019 σε βάρος του Κ.Α. 15-6615.003 με τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις,
  βιβλιοδετήσεις και ανατυπώσεις της Β.Δ.Β.
 34. Οριστική παραλαβή για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Διοργάνωση και
  υλοποίηση του 1 ου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ηράκλειο… η πόλη που
  μαθαίνει, συνέργειες για την προώθηση της δια βίου μάθησης».
 35. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Κ.Α. 00-6823.001 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας
  χρήσης».
 36. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
  χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για κάλυψη εποχιακών αναγκών του
  Τμήματος Μελετών και Πρασίνου του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις
  του Ν.3584/2007.
 37. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
  χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για κάλυψη εποχιακών αναγκών του
  Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου
  μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007.
 38. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
  της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας για το έτος 2019.
 39. Παράταση συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στο Κέντρο
  Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά Δήμου Ηρακλείου.
 40. Μετατροπή από μειωμένου ωραρίου με σταθερό ποσοστό του χρόνου εργασίας
  ανά μήνα (μερικής απασχόλησης) σε πλήρους ωραρίου (απασχόλησης)
  σύμβασης Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού που απασχολείται
  στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «INTEGRATED MANAGEMENT
  SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY IN MEDITERRANEAN PUBLIC
  BUILDINGS» του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
  Συνεργασίας INTERREG – MED 2014 – 2020.
 41. Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τρίτη στη Δ.Ε. Νέας
  Αλικαρνασσού (απόφαση 13/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 42. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, περιμετρικά και μπροστά από το 30 ο
  Δημοτικό Σχολείο και 41 ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου επί των οδών Πυράνθου
  και Αυλώνος (απόφαση 15/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε Ορθή
  Επανάληψη).
 43. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, περιμετρικά και μπροστά από 6 ο ΕΠΑΛ &
  1 ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου επί των οδών Ιτάνου, Πιτσουλάκη και Αχέπανς
  (απόφαση 16/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε Ορθή Επανάληψη).
 44. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, περιμετρικά και μπροστά από το 3 ο
  Γυμνάσιο, 4 ο Εσπερινό και 5 ο Λύκειο Ηρακλείου επί των οδών Λ. Σκεπετζή –
  Φιλελλήνων (απόφαση 17/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε Ορθή
  Επανάληψη).
 45. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας μπροστά από το 46 ο Νηπιαγωγείο
  Ηρακλείου επί της οδού Κονδυλάκη (απόφαση 18/2019 Επιτροπής Ποιότητας
  Ζωής).
 46. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, περιμετρικά και μπροστά από το 7 ο
  Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου επί της Πλ. Κύπρου και της Λ. Κνωσσού
  (απόφαση 19/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 47. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας – καθορισμός ορίου ταχύτητας – με βάση το
  αριθμ. πρωτ. 49.352/13-6-2018 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του
  Δήμου (απόφαση 20/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 48. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 2.554/10-1-2019
  πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (μονοδρόμηση
  Χατζησπύρου) – (απόφαση 22/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 49. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 2.554/10-1-2019
  πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (απαγορεύσεις) – (απόφαση
  23/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 50. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 2.554/10-1-2019
  πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (οδός Κονίτσης) –
  (απόφαση 24/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 51. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 2.554/10-1-2019
  πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (όρια ταχύτητας) –
  (απόφαση 25/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 52. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 2.554/10-1-2019
  πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (για το σταθμό υπεραστικού
  ΚΤΕΛ) – (απόφαση 26/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 53. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 2.554/10-1-2019
  πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (πιάτσα ταξί Εφέσου) –
  (απόφαση 27/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 54. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 2.554/10-1-2019
  πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (πεζόδρομος Φαιτάκη) –
  (απόφαση 28/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 55. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 2.554/10-1-2019
  πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (οδό Ηρακλείτου) –
  (απόφαση 29/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 56. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 2.554/10-1-2019
  πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (παραχώρηση χώρων
  φορτοεκφόρτωσης) -(απόφαση 30/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 57. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 2.554/10-1-2019
  πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (καθορισμός ορίων
  ταχύτητας) – (απόφαση 31/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 58. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 2.554/10-1-2019
  πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (μονοδρόμηση Καρατάρη) –
  (απόφαση 32/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 59. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 2.554/10-1-2019
  πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (καθορισμός ορίων
  ταχύτητας περιμετρικά Νηπιαγωγείων) – (απόφαση 33/2019 Επιτροπής
  Ποιότητας Ζωής σε Ορθή Επανάληψη).
 60. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών Τεχνικού ασφαλείας.
 61. Εκμίσθωση καταστημάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 62. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.
 63. Έγκριση απομάκρυνσης δένδρων και αντικατάσταση τους με νέες φυτεύσεις.
 64. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση του
  εντεταλμένου συμβούλου κ. Garancini Gian Andrea Paolo, του Δήμου
  Ηρακλείου στις Βρυξέλλες και στην Ρουμανία.
 65. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση του
  Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Κεφαλογιάννη Ιωάννη στον Πειραιά.
 66. Εξειδίκευση πίστωσης (Κ.Α. 10-6613.001 «Έκδοση φωτοαντιγράφων και
  εκτύπωση φωτογραφιών»).
 67. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού
  υλικού.

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...