Μετάταξη υπαλλήλου από το ΚΕΠ Κρουσώνα στο ΚΕΠ Γαζίου

Τελευταία Ενημέρωση:

Με σημερινή του απόφαση που αναρτήθηκε και στη διαύγεια ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας προχώρησε στη μετάταξη της υπαλλήλου Νικολέτας Βασιλογιαννάκη από το ΚΕΠ Κρουσώνα στο ΚΕΠ Γαζίου για να αντιμετωπιστούν υπηρεσιακές ανάγκες του δήμου.

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου:

ΘΕΜΑ : Μετάταξη υπαλλήλου από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του ίδιου Δήμου

. ΑΠΟΦΑΣΗ 2281/2019

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:

1. Την περιπτ. δ παρ 1 άρθρο 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.».

2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 261 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α΄/19-7-18) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης»

3. Τη με αρ.89/2019 (ΑΔΑ:ΨΛΜ5ΩΛΣ-9ΡΚ) απόφαση Δημάρχου Μαλεβιζίου περί μετακίνησης της υπαλλήλου Νικολέτας Βασιλογιαννάκη του Ιωάννη κλάδου ΔΥΠ από το ΚΕΠ Μαλεβιζίου της δημοτικής ενότητας Κρουσώνα στο Κ.Ε.Π. Μαλεβιζίου της δημοτικής ενότητας Γαζίου.

4. Ότι στο Κ.Ε.Π. Μαλεβιζίου που λειτουργεί στη δημοτική ενότητα Γαζίου (με πληθυσμό 23,463 σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011) εργάζονται πέντε (5) υπάλληλοι κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών οι οποίοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Κ.Ε.Π. λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης της προϊσταμένης, χρήση αδειών άνευ αποδοχών και ανατροφής τέκνου σε δύο εκ των υπολοίπων υπαλλήλων.

7. Ότι στο Κ.Ε.Π. Μαλεβιζίου που λειτουργεί στη δημοτική ενότητα Κρουσώνα (με πληθυσμό 2,753 σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011) εργάζονται δύο (2) υπάλληλοι, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, οι οποίοι επαρκούν για να καλύψουν τις μειωμένες υπηρεσιακές ανάγκες του εν λόγω Κ.Ε.Π., συνεπώς υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης ενός (1) από αυτούς στο Κ.Ε.Π. Γαζίου. 8. Ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.4 του Ν. Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α΄/19-7-18) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης».

8. Τη με αρ. πρωτ. 22501/6-11-19 αίτηση της Νικολέτας Βασιλογιαννάκη του Ιωάννη Κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. 9. Τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της δημοτικής ενότητας Γαζίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει τη μετάταξη της υπαλλήλου Νικολέτας Βασιλογιαννάκη του Ιωάννη κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών από το Κ.Ε.Π. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ της δημοτικής ενότητας Κρουσώνα στο Κ.Ε.Π. Μαλεβιζίου της δημοτικής ενότητας Γαζίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 261 του Ν.4555/2018, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προαναφερόμενες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γενική Γραμματέα ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ 2. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής πολιτικής & Εξυπηρέτησης του πολίτη 3. Δ/νση ΚΕΠ 4. Ενδιαφερόμενη υπάλληλο

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...