Με προσωπικό Ασφάλειας & με εκ Περιτροπής Εργασία θα λειτουργεί ο Δήμος Μαλεβιζίου

Τελευταία Ενημέρωση:

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Δήμου Μαλεβιζίου με Προσωπικό Ασφάλειας & με εκ Περιτροπής Εργασία .

ΑΠΟΦΑΣΗ 351/2020 Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» και ειδικότερα τις διατάξεις του εδαφίου θ΄ της παρ.1 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου», σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα να συνιστά Ομάδες Εργασίας για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Δήμου από μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, υπαλλήλους του Δήμου, του δημοσίου τομέα ή ιδιώτες, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

2. Τις από 11-3-2020 & 14-3-2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α΄& ΦΕΚ 64 Α ).

3. Τη με αρ.πρωτ.94243/9-3-2020 ενημέρωση σχετικά με τη λοίμωξη από τον ιό SARS-COV-2 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Τη με αρ/πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ.16392/9-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Συστάσεις για την προστασία των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 καθώς και των μαθητών».

5. Τη με αρ/πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ.16392/9-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας «Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19».

6. Την ανάγκη κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης για την πρόληψη, αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19.

7. Την με αρ.πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) Εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης .

8. Την με αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/ΟΙΚ.8000 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) του ΥΠΕΣ .

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

8. Την με αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/ΟΙΚ.8000 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) του ΥΠΕΣ .

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο προστασίας εργαζομένων και δημοτών, κατά της εξάπλωσης του κορωναϊού, θα λειτουργήσει με Προσωπικό Ασφαλείας & εκ Περιτροπής Εργασίας και όλες οι συναλλαγές στο Δήμο, θα διεξάγονται Τηλεφωνικά & Ηλεκτρονικά κατόπιν ραντεβού, περιορίζοντας έτσι την αναγκαία προσέλευση του κοινού και διευρύνοντας τα αναγκαία μέτρα πρόληψης που έχει ήδη λάβει.

Συγκεκριμένα, από σήμερα 18-3-2020 και μέχρι και τις 31/3/2020 οι Υπηρεσίες του Δήμου Μαλεβιζίου θα λειτουργούν ως εξής:

Α) Με Προσωπικό Ασφαλείας και εκ Περιτροπής Εργασία, ( αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στα Δημοτικά κτήρια του Δήμου) , οι παρακάτω Υπηρεσίες:

1) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: Δ/ντης Διοικητικών Υπηρεσιών , τηλ : 2813 400 685.  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: Τμηματάρχης , τηλ: 2813400-687,  Τμήμα Δημοτολογίου – Ληξιαρχείου: Τμηματάρχης & δυο (2) υπάλληλοι εκ περιτροπής, τηλ 2813 400 628, 629.  Τμήμα Διεκπεραίωσης –Πρωτοκόλλου– Τηλεφωνικού κέντρου: Τέσσερις(4)Υπάλληλοι εκ περιτροπής. Τηλ: 2813400601-605  Καθαρίστριες εσωτερικών χώρων: Δυο (2) εκ περιτροπής σε συνεργασία με τις καθαρίστριες Σχολικών Κτηρίων .

2) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διευθύντρια Οικονομικών , τηλ: 2813 400644,  Το ΤΑΜΕΙΟ του Δήμου θα είναι κλειστό για το κοινό και οι πληρωμές προς το Δήμο για οφειλές κλπ. θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τραπέζης. Σχετικές οδηγίες μπορούν οι πολίτες να λαμβάνουν τηλεφωνικά, καλώντας στο τηλέφωνο: 2813 400618.  Λογιστήριο : Δυο (2) Υπάλληλοι εκ περιτροπής, τηλ: 2813 400 635,2813 400 636  Γραφείο Προμηθειών : Μια (1) υπάλληλος τηλ.2813400697

3) Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών : Ένας (1)υπαλληλος , τηλ: 2813400650 4) Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομική Ανάπτυξης Περιβάλλοντος & Πρασίνου: Δ/ντρια Υπηρεσίας τηλ. 2815200052 και ένας (1) Υπάλληλος του Γραφείου Κοιμητηρίων , τηλ: 2815-200053.

5) Διεύθυνση Καθαριότητας: ¨Ένας (1) Τμηματάρχης αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, Τηλ: 2810821728.  6 οδηγοί και 12 εργάτες καθαριότητας απορριμματοφόρων .

6) Κοινωνική Υπηρεσία : μια (1) Κοινωνική Λειτουργός , τηλ : 2813400684 7) Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής : Τμηματάρχης και μια (1) Υπάλληλος εκ περιτροπής , τηλ: 2873400621 8) Τμήμα Προγραμματισμού : Τμηματάρχης, τηλ: 2813400686

Β) Με Εργασία Εξ Αποστάσεως και κατά περίπτωση αυτοπρόσωπη παρουσία οι εξής υπηρεσίες : 1) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ως εξής : Καθημερινή παρουσία εκ περιτροπής της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών 2813 400656 και ενός μηχανικού με αυτοπρόσωπη παρουσία στο δημοτικό κατάστημα. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι της διεύθυνσης εργάζονται σε καθημερινή βάση από το σπίτι τους.

2) Τμήμα Αιρετών οργάνων , Εξ Αποστάσεως εργασία : Ενός (1) Τμηματάρχη και ενός (1) υπαλλήλου .

Γ) Η Διεύθυνση ΚΕΠ Δ. Μαλεβιζίου θα παραμείνει κλειστή, λόγω λήψης των θεσμοθετημένων αδειών ειδικού σκοπού του προσωπικού και της αδυναμίας ύπαρξης προσωπικού ασφαλείας και παραμένουν στο κατάστημα του ΚΕΠ Γαζίου η Δ/ντρια του ΚΕΠ, τηλ: 2810823394 και ο υπάλληλος που χειρίζεται την τηλεφωνική « Γραμμή του Δημότη», τηλ: 15330. Για κάθε άλλη υπηρεσία ή συναλλαγή με το Δήμο Μαλεβιζίου, οι πολίτες θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνούν στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου (2813 400601), που θα τους δίνει πρόσβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά: Δημαρχείο Μαλεβιζίου:2813 400601 (Τηλεφωνικό Κέντρο) Σε περίπτωση που κατά την τηλεφωνική επικοινωνία δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση του πολίτη, θα υπάρχει συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο για την εξυπηρέτησή του με προσέλευση στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου κατόπιν ραντεβού. Αιτήματα θα μπορούν να κατατίθενται και στο κεντρικό email του Δήμου Μαλεβιζίου: malevizi@malevizi.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...