Μετακίνηση υπαλλήλου στο Δήμο Μαλεβιζίου στη Διεύθυνση Οικονομικών

Τελευταία Ενημέρωση:

Σε εσωτερική μετακίνηση υπαλλήλου προχώρησε ο Δήμος Μαλεβιζίου και πιο συγκεκριμένα της Σεβαστής Λεράκη του Ιωάννη κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού με απόφαση του Αντιδημάρχου Γρηγόρη Φασουλάκη. Η εν λόγω υπάλληλος λόγω ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού μετακομίζει στο τμήμα Εσόδων, Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου.

Αναλυτικά η απόφαση

Α Π Ο Φ Α Σ Η 325/2020 Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α’/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»

2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου όπως δημοσιεύτηκε τροποποιημένος στο ΦΕΚ 3673 /19-10-2017/τ.Β’.

5. Τη με αρ. 1889/2019 (ΑΔΑ: 9Α0ΠΩΛΣ-ΡΝ1) απόφαση Δημάρχου Μαλεβιζίου περί ορισμού Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 Ν.3852/2010).

6. Τη με αρ.37/2017 (ΑΔΑ:73ΘΗΩΛΣ-ΨΔΩ) απόφαση Δημάρχου Μαλεβιζίου περί μετακίνησης της υπαλλήλου Σεβαστής Λεράκη του Ιωάννη στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.

7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:

Τη μετακίνηση της υπαλλήλου του Δήμου Μαλεβιζίου Σεβαστής Λεράκη του Ιωάννη κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού στο τμήμα Εσόδων, Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...