Στην εταιρία «KLADOS ΚΣΕΝ-S IKE » με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης οι παραλίες του Μαλεβιζίου

Τελευταία Ενημέρωση:

ΘΕΜΑ 1 Ο : Ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών» Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2020, λόγω του κατεπείγοντος, μετά από προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα, λόγω άγονου διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα αιτιολόγησε το κατεπείγον της συνεδρίασης λέγοντας ότι :

«Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιείται καθώς ο διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών» ήταν άγονος και από την 1 η Ιουλίου 2020 θα έπρεπε να έχουν επανδρωθεί οι πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου μας, με τους απαραίτητους ναυαγοσώστες και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς διακυβεύεται η προστασία και ασφάλεια της ζωής λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου μας».

Κατόπιν των ανωτέρω τα παρόντα μέλη της Οικονομική Επιτροπή αποφαίνονται για το κατεπείγον του θέματος και το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης και αποφασίζουν ομόφωνα τη συζήτηση αυτού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :

«Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμό 174/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο και 2 ο πρακτικό του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεση της υπηρεσίας, ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2020, που διενεργήθηκε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 93436 ο οποίος και κηρύχτηκε ΑΓΟΝΟΣ καθώς απορρίφθηκαν και οι δύο προσφορές που είχαν υποβληθεί.

2. Την υπ’ αριθμό 175/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε:

 Η προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου 2020» για το χρονικό διάστημα από 03.07.2020 έως 15.10.2020 λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμό 4/2020 μελέτη.

 Η υπ’ αριθμό 4/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και οι τεχνικές προδιαγραφές της για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών» προϋπολογισμού δαπάνης 89.960,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

 Η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής η οποία θα αξιολογήσει τις προσφορές που θα υποβληθούν για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου 2020» για το χρονικό διάστημα από 03.07.2020 έως 15.10.2020 λόγω του κατεπείγοντος.

 Και καταρτίστηκαν οι όροι με τους οποίους θα διεξαχθεί η διαπραγμάτευση για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου 2020» για το χρονικό διάστημα από 03.07.2020 έως 15.10.2020 λόγω του κατεπείγοντος.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως του άρθρου 32. 4. Το Πρακτικό της επιτροπής η οποία αξιολόγησε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου 2020» για το χρονικό διάστημα από 03.07.2020 έως 15.10.2020 λόγω του κατεπείγοντος και το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ:

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Δ ι α δ ι κ α σ ί α δ ι α π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η ς « Α π ο σ φ ρ ά γ ι σ η κ α ι Α ξ ι ο λ ό γ η σ η δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ώ ν σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς- τ ε χ ν ι κ ή ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς & Α π ο σ φ ρ ά γ ι σ η κ α ι Α ξ ι ο λ ό γ η σ η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν » .

Στο Γάζι, σήμερα, 03 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:30 συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/16, που έχει οριστεί με την 175/2020 απόφαση της Ο. Ε. του Δήμου και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1. Τζεδάκης Κωνσταντίνος , υπάλληλος του Δήμου, εκτελώντας χρέη Πρόεδρου της Επιτροπής

2. Ειρήνη Ζαχαριαδάκη, υπάλληλος του Δήμου, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής

3. Καλλιόπη Σμαραγδή , υπάλληλος του Δήμου, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής

προκειμένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στην με αριθμό πρωτ. 10.257/03- 07-2020 πρόσκληση στη διαδικασία του άρθρου 32 & 32 α του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» λόγω του κατεπείγοντος και κατόπιν άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού (93436) και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της με αρ. πρωτ. 8867/12- 06-2020 Αναλυτικής Διακήρυξης και της 04/2020 Μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2020.

Η ως άνω Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

– την 175/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, και καταρτίστηκαν οι όροι του Διαγωνισμού – την 04/2020 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

– Τη με αριθμ. πρωτ. 10257/03-7-2020 Πρόσκληση στη διαδικασία του άρθρου 32 & 32 α του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση»,

-Την υπ’αριθμ πρωτ. 8867/12-06-2020 Αναλυτική διακήρυξη του Διαγωνισμού Σύμφωνα με την πρόσκληση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 03.07.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. Κατατέθηκε ένας φάκελος προσφοράς, εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου, ως κάτωθι:

1) Φάκελος προσφοράς με αρ. πρωτ. 10293/03-07-2020 της εταιρίας KLADOS ΚΣΕN-S IKE. Ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού δεν κατατέθηκε καμία άλλη προσφορά.

Την οριζόμενη από την πρόσκληση 13:00 π.μ. ώρα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού κήρυξε τη λήξη της παραλαβής προσφορών και την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών (άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).

Ο κυρίως φάκελος ήταν σφραγισμένος και έφερε τις εξωτερικές ενδείξεις που προβλέπονταν στην πρόσκληση.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε σε αρίθμηση και μονογραφή του κυρίως φακέλου και κατόπιν σε αποσφράγισή του. Εντός του κυρίως φακέλου περιέχονταν δύο χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».

Η επιτροπή προχώρησε σε αρίθμηση και μονογραφή των σφραγισμένων φακέλων. Η Επιτροπή αρχικά προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» .

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίστηκε, προκειμένου να αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς.

Η Επιτροπή προχώρησε αρχικά σε μονογραφή και όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκαν από την εταιρία «KLADOS ΚΣΕΝ-S ΙΚΕ »

Κατόπιν η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας «KLADOS ΚΣΕΝ-S IKE » τα οποία έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τα όσα ορίζονταν και απαιτούνταν στην υπ’ αριθ. πρωτ. 10257/03.07.2020 Πρόσκληση και την 04/2020 Μελέτη Μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και για το λόγο αυτό η προσφορά του γίνεται δεκτή και προκρίνεται στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς να πραγματοποιηθεί στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «KLADOS ΚΣΕΝ-S IKE ».

Η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς της εταιρίας «KLADOS ΚΣΕΝ-S ΙΚΕ» την οποία έκανε δεκτή γιατί συντάχθηκε σύμφωνα με όσα ορίζονταν και απαιτούνταν στην υπ’ αριθ. πρωτ. 10257/03.07.2020 Πρόσκληση και την 04/2020 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Ακολούθησε ανακοίνωση της προσφερόμενης τιμής.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ «KLADOS ΚΣΕΝ-S ΙΚΕ».

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ /ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

1 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου από 03.07.2020 έως 15.10.2020 Ημέρες 104 864,423 89.900,00€ Φ.Π.Α 24% 21.576,00€ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 111.476,00€

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω , ομόφωνα γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή:

Την ανάδειξη της εταιρίας « KLADOS ΚΣΕΝ-S IKE » με ΑΦΜ 801091440 ως οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2020» γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές, έναντι του ποσού των 89.900,00€ πλέον Φ.Π.Α 24%.

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει :

1. Να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής η οποία αξιολόγησε τις προσφορές που υποβλήθηκαν, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου 2020» για το χρονικό διάστημα από 03.07.2020 έως 15.10.2020 λόγω του κατεπείγοντος.

2. Να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση, μετά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος, της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2020» στον οικονομικό φορέα «KLADOS KΣΕΝ-S IKE» «ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ SECURITY IKE».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμό 175/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το πρακτικό της επιτροπής, τις διατάξεις του Ν. Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α΄/24-05-2020) την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής για την αποσφράγιση των προσφορών που υποβλήθηκαν στην με αριθμό πρωτ. 10257/03-07-2020 πρόσκληση στη διαδικασία του άρθρου 32 & 32 α του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» λόγω του κατεπείγοντος και κατόπιν άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού (93436) και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της με αρ. πρωτ. 8867/12-06-2020 Αναλυτικής Διακήρυξης και της 04/2020 Μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2020» από 03.07.2020 έως 15.10.2020

2. Εγκρίνει την ανάδειξη της εταιρίας «KLADOS KΣΕΝ-S IKE» «ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ SECURITY IKE» με ΑΦΜ 801091440, ως οριστικό ανάδοχο για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2020» από 03.07.2020 έως 15.10.2020 λόγω του κατεπείγοντος, έναντι του ποσού των 89.900,00€ πλέον Φ.Π.Α 24%, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, με τον οικονομικό φορέα «KLADOS KΣΕΝ-S IKE» «ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ SECURITY IKE».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 176 / 2020

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...