Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τηλεδιάσκεψη Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου

by MANOS FARSARAKHS

Τελευταία Ενημέρωση:

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης,με τηλεδιάσκεψη,την Παρασκευή 26Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 9147 ΦΕΚ 534/Β/10 Φεβρουαρίου 2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση:«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας….)».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και μετις διατάξειςτου Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α.Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Β1.Χρονάκης Νικόλαος με θέμα: Νέα μελέτη και στην συνέχεια απαλλοτρίωσηγια την κατασκευή του έργου: «Δρόμος Χουδέτσι –Παρθένι – Πύργος, διακλάδωση προς Πραιτώρια Χάρακα και Πραιτώρια – Ασήμι – Αγ. Δέκα, Οδικό τμήμα Πραιτώρια – Χάρακας», ώστε να αναβαθμιστεί το Οδικό δίκτυο.

Β2 Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέματα:

α) Στάση της περιφερειακής αρχής απέναντι στους μικρούς αγροτοπαραγωγούς και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών

β) Στάση της περιφερειακής αρχής για το ΝΑΤΟϊκο «κέντρο αριστείας» στα Χανιά και τους κινδύνους που εγκυμονεί για τον λαό μας και τους γειτονικούς λαούς

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • Έγκριση: α) Σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. –  Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.», από την  Περιφέρεια  Κρήτης και τους Δήμους: Αρχανών – Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας,  Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδος, Φαιστού, Ιεράπετρας Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου , Ανωγείων και Μυλοποτάμου , κατ’ άρθρο 2 Ν.4674/2020, όπως ισχύει β) της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας,  γ) του σχεδίου Καταστατικού, δ) της συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στο μετοχικό κεφάλαιο του εν λόγω Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το ποσό των 170.000,00€  ε) του ορισμού εκπροσώπων της Π.Κ. στη Γενική Συνέλευση του υπό σύσταση Οργανισμού, στ) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού και ζ) της παροχής εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ

2.2Έγκριση: α) Σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.», από την  Περιφέρεια  Κρήτης και τους Δήμους: Αγίου Νικολάου, Μινώα Πεδιάδος, Οροπεδίου Λασιθίου, Σητείας  και Χερσονήσου , κατ’ άρθρο 2 Ν.4674/2020, όπως ισχύει β) της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας,  γ) του σχεδίου Καταστατικού, δ) της συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στο μετοχικό κεφάλαιο του εν λόγω Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το ποσό των 140.000,00 €  και ε) του ορισμού εκπροσώπων της Π.Κ. στη Γενική Συνέλευση του υπό σύσταση Οργανισμού  στ) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού και ζ) της παροχής εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες, σύμφωνα με τηνεισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ

-(εισηγητές τωνθεμάτων2.1και 2.2ο Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΚ κος Ξυλούρης Νικόλαος και η κα. Ραπτάκη ΜαρίαΓενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ)

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Τροποποίηση της αρ. 50/2020 (αρ.πρακτ 7/6-5-2020) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί πρόσληψης προσωπικού με μίσθωση έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “BLUE fasmaEmpoweringInnovationCapacities of SMEs, maritimeclusters and networks, in MED islands and coastalareastosupportbluecirculareconomygrowth in fishing/aquaculture – Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ, των clusters και δικτύων για καινοτομία, στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, για την υποστήριξη της ανάπτυξης της γαλάζιας κυκλικής οικονομίας στην αλιεία/υδατοκαλλιέργεια”

3.2 Τροποποίηση της αριθμ.: 103/2019 (πρακτ. 11/25-9-2019) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί πρόσληψης προσωπικού με μίσθωση έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “MISTRAL” MediterraneanInnovationStrategy for transnationalactivity for clusters and networks of the BlueGrowth_Μεσογειακή Στρατηγική Καινοτοµίας για τη διακρατική δραστηριότητα clusters και δικτύων στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης, από την Περιφέρεια Κρήτης

-(εισηγητής των θεμάτων 3.1 και 3.2 ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ).

4 Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών τωναριθμ. 16/16-11-2020, 17/24-11-2020, 18/17-12-2020 και 19/29-12-2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκης Παύλος).

Related Articles