Ειδικό συνεργάτη-δημοσιογράφο προσλαμβάνει ο Δήμος Μαλεβιζίου

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

 Τρίτη, 30/03/2021

 Γάζι, 30/03/2021
Αρ. Πρωτ.: 4103
ΑΔΑ: ΩΤ1ΣΩΛΣ-ΦΡΚ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α' 143) αντικαθίσταται ως εξής: « Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 3852/2010», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 18 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/2020.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-7-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011. (ΦΕΚ 138/τ.Α/16-6-2011 Για την "ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις".
 5. Το άρθρο 23 του Ο.Ε.Υ του Δήμου Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 1694/Β/29-7-2011) όπως έχει τροποποιηθεί με το ΦΕΚ 1028/τ.Α/17-3-2021 και ισχύει μέχρι και σήμερα.
 6. Τη με αρ. πρωτ. 4015/29-03-2021 βεβαίωση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μαλεβιζίου περί ύπαρξης κενών θέσεων Ειδικών Συμβούλων καθώς και τη με αρ. πρωτ. 3967/29-03-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού του Δήμου Μαλεβιζίου περί ύπαρξης πιστώσεων.
 7. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας Δημοσιογράφου, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143) και 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), ενδιαφέρεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης ενός (1) ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας Δημοσιογράφου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Ειδικός Συνεργάτης-Δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ) σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το αντικείμενο του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου είναι σε θέματα επικοινωνίας των οικονομικών, κοινωνικών, τεχνικών, πολιτιστικών και εν γένει όλων των παρεμβάσεων του Δήμου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για την βέλτιστη δυνατή προβολή των δράσεων και πολιτικών του Δήμου.

Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου  θα προσληφθεί.

 Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

                 Για την πλήρωση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:

1.Τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17),  δηλαδή :

 • Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
 • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
 • Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση  ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007), να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
 • Να έχουν Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης η οποία είναι μέλος της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.

2. Να είναι μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης η οποία να είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ένωσης Συντακτών – Π.Ο.Ε.Σ.Υ.

3. Να κατέχουν Πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριο Λυκείου

4. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον τομέα της δημοσιογραφίας τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:

1) Βιογραφικό σημείωμα.

2)  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

3) Πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριο Λυκείου

4) Αποδεικτικά δεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού  (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17 ) του ανωτέρω νόμου.

6) Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης η οποία είναι μέλος της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.

7) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την εξειδικευμένη εμπειρία.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου θα διενεργηθεί, ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που, κατά την κρίση του, είναι  κατάλληλο. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη (άρθρο 163 παρ. 7 του Ν. 3584/2007). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 3 περ. α΄ του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Οι αποδοχές του καθορίζονται από τα άρθρα 7,9,26 & 27 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) και από τις με αρ. πρωτ.:2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 & 2/14537/ΔΕΠ/13-05-2016 Διευκρινιστική εγκύκλιος της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης  Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο  Μαλεβιζίου (αρμόδιος υπάλληλος Σπ. Κασσαπάκης, Αικ. Περπέρογλου τηλ. 2813400687,623) μέσα σε προθεσμία   πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ