Για τα παιδιά του Δήμου Μαλεβιζίου εγκρίθηκε η συνεργασία με το “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα επηρεάζει τις περισσότερες οικογένειες και τον προϋπολογισμό τους με αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, ανασφάλειας, πτώσης του βιοτικού επιπέδου, αδυναμίας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας κ.α., καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν
τόσο την λειτουργικότητα της οικογένειας, όσο και την υγιή ψυχική και συναισθητική ανάπτυξη των παιδιών.

Τα περιστατικά παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση, τα ασθενή παιδιά που δεν έχουν δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης σε νοσοκομεία καθώς και περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά, κατά αρμοδιότητα φορέων. Επίσης, οι εξαφανίσεις αποτελούν ένα φαινόμενο το οποίο λαμβάνει χώρα σε πολύ συχνή βάση και αφορά όλη την ελληνική κοινωνία.

Με βάση τα παραπάνω ομόφωνα κατά πλειοψηφία (18 υπέρ, 1 κατά) ψηφίστηκε η πρόταση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Νίκης Ζερβού , με θέμα την Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου και του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Να σημειώσουμε ότι ΚΑΤΑ , ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχαήλ Χουστουλάκης, για το λόγο ότι δεν συμφωνεί με τη σύναψη συμφώνων συνεργασίας , με φορείς που δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι δράσεις του συλλόγου:

Η εμπειρία του συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ειδικώς πιστοποιημένου φορέα παροχής υπηρεσιών Α΄βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Γ΄ βάθμιας κοινωνικής φροντίδας είναι σημαντική, κυρίως σε ότι αφορά σε δράσεις:
 πρόληψης για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα για την αποφυγή των φαινομένων βίας, των περιστατικών εξαφάνισης καθώς και την παροχή ιατρικών προληπτικών εξετάσεων

 παρέμβασης για παιδιά θύματα κάθε μορφής βίας, παιδιά που εξαφανίζονται, παιδιά με προβλήματα υγείας, παιδιά που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και

 θεραπείας για παιδιά θύματα κάθε μορφής βίας

Ο Δήμος Μαλεβιζίου εκτιμά ως σημαντική τη συνεργασία με το σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», λαμβάνοντας υπόψη την εμπε ιρία και τη διάθεση συνεργασίας του με το Δήμο μας, με σκοπό:

 την αξιοποίηση των δράσεων και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει ο σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών υπό το θεσμικό και συντονιστικό ρόλο του Δήμου Μαλεβιζίου.
 τη συνεργασία για τη στήριξη του έργου και των δράσεων του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε δημοτική κλίμακα και
 την ενίσχυση της προσπάθειας παροχής βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειες που χρήζουν στήριξης μέσω των δράσεων που υλοπο ιεί ο σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Δήμο Μαλεβιζίου


Για την υλοποίηση των ανωτέρω «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέτει στη διάθεση του Δήμου Μαλεβιζίου και των αρμόδιων υπηρεσιών του, το σύνολο των υλικοτεχνικών υποδομών του καθώς και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του στους παρακάτω τομείς:
 Στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας (σωματική, σεξουαλική & ψυχολογική κακοποίηση, παραμέληση, bullying, παράνομη διακίνηση & εμπορία)
 Στον τομέα της πρόληψης περιστατικών εξαφάνισης παιδιών καθώς και της αντιμετώπισης περιστατικών εξαφάνισης παιδιών καθώς και ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο (νοητική στέρηση, ψυχολογικά προβλήματα κ.α.,
αγνοούνται ύστερα από ατυχήματα και φυσικές καταστροφές, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή/και είναι απαραίτητη η λήψη φαρμακευτικής αγωγής)
 Στον τομέα της πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά
 Στον τομέα της υποστήριξης οικογενειών, που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας
 Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και φυσικών καταστροφών (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα)
Επισημαίνεται ότι από την ως άνω συνεργασία δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο Μαλεβιζίου.

Related Articles