Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4859/2021 με τις τροποποιήσεις στην αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

by RAFAELA MPERKH

Τελευταία Ενημέρωση:

Με το νόμο τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τα πρόχειρα καταλύματα με ειδικό ορισμό και χαρακτηριστικά

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 228/Α/27-11-2021 ο νόμος 4859/2021 «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για την διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» με τον οποίο τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4056/2012 σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4859/2021 με τις τροποποιήσεις στην αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

α. Επικαιροποιείται η έννοια των ορισμών που αφορούν τα πρόχειρα καταλύματα ζώων, την άδεια εγκατάστασης και τον λειτουργικό χώρο των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, εισάγονται οι ορισμοί της έγκρισης ίδρυσης και της έγκρισης λειτουργίας ή γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, που αντικατέστησε την άδεια εγκατάστασης.

β. Επιτρέπεται η μείωση της ελάχιστης απόστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) από τα οριζόμενα σημεία αναφοράς, εφόσον αυτές βρίσκονται σε απόσταση έως και δέκα (10) χιλιόμετρα από τα σύνορα της ηπειρωτικής χώρας.Παρέχεται επίσης η δυνατότητα τροποποίησης της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών για τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής του ζωικού κεφαλαίου ή τον εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση μη αύξησης του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων ή αλλαγής της σύνθεσης του ζωικού κεφαλαίου ή επέκτασης.

γ. Απλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β, με την κατάργηση μέρους των δικαιολογητικών ίδρυσής τους (για περιοχές του δικτύου Natura 2000 η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και η σχετική απόφαση Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους κ.α.)

δ. Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, για τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής του ζωικού κεφαλαίου ή τον εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση μη αύξησης του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων ή αλλαγής της σύνθεσης του ζωικού κεφαλαίου ή επέκτασης, πέραν των απαιτουμένων για τον εν λόγω σκοπό, εγκαταστάσεων.

Αυθαίρετα

Ορίζεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 93 ν.4495/2017), το χρονικό διάστημα αναστολής κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία περιέχει αίτημα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης [εννέα (9) μήνες για την προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρεις (3) μήνες, αντί των ισχυουσών εξήντα (60) ημερών για την αναστολή κατεδάφισης με δυνατότητα παράτασης για επί πλέον τριάντα (30) μέρες].

Επαναπροσδιορίζεται το επιβαλλόμενο πρόστιμο ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και διατήρησης, από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας [σε πέντε τοις εκατό (5%) από είκοσι τοις εκατό (20%) που ισχύει σήμερα], στον ιδιοκτήτη κτηνοτροφικής εγκατάστασης, που προβαίνει σε νομιμοποίηση των σχετικών αυθαίρετων κατασκευών, μέσα σε ένα (1) έτος από την κοινοποίηση ή από τον χρόνο γνώσης με οιονδήποτε τρόπο της έκθεσης αυτοψίας.

Βοσκοτόπια – αποζημιώσεις ΕΛΓΑ

Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (31η.12.2021) και για δύο (2) ακόμα έτη (μέχρι την 31η.12.2023) η προθεσμία για την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών της χώρας και παρέχεται η δυνατότητα για παράταση της ανωτέρω προθεσμίας με υπουργική απόφαση.(άρθρο 14)

Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (22η.05.2021) και μέχρι την 30η.04.2022, η προθεσμία χορήγησης άδειας αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, με τις οριζόμενες προϋποθέσεις.(άρθρο 15)

Παρατείνεται μέχρι την:

-31η.12.2021 (έληξε την 31η.10.2021), η δυνατότητα στον ΕΛ.Γ.Α. να χορηγεί στους δικαιούχους, μέχρι ποσοστού 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης που δικαιούνται, από ζημίες που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021».

-31η.01.2022, από την 31η.12.2021 που ισχύει, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διεκπεραίωσης των δηλώσεων ζημίας – αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων, από ζημίες που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021», για τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. Για τον επιπλέον μήνα ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου οι εν λόγω ανταποκριτές λαμβάνουν την οριζόμενη αυξημένη αποζημίωση.

-19η.11.2022 (λήγει την 19η.11.2021), η θητεία του Προέδρου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). (άρθρα 16 και 17)

Παρατείνεται έως 31.12.2021 η προθεσμία αίτησης για μετάκληση εποχικών εργατών γης διάρκειας 30 έως 90 ημερών – Παράταση της βραχείας διαμονής τους για επιπλέον 90 ημέρες (σχετικό)

Ενισχύονται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (σχετικό)

Χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων (σχετικό)

Διαβάστε αναλυτικά και κατεβάστε το ΦΕΚ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4859/2021 ΦΕΚ 228/Α/27-11-2021

Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Πηγή: e-nomothesia

Related Articles