Έρχεται η έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Petite Perle 300×250

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή τα υπερέσοδα για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 ως και τον Ιούνιο του 2022, τα οποία η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα φορολογήσει σε ποσοστό 90%.

Επόμενο βήμα είναι να υπολογιστούν τα ποσά που αντιστοιχούν ανά εταιρεία και να επιβληθεί συγκεκριμένη έκτακτη εισφορά και κάθε μία από αυτές.

Με βάση την απόφαση, υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς είναι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των μονάδων παραγωγής τους, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.). Από την επιβολή της εισφοράς εξαιρούνται:
α) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σύμφωνα με τον ν. 4414/2016 (Α' 149) ή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α' 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006,

β) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων που είναι εγκατεστημένοι στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα (ΜΜΣ) της Κρήτης.

Ειδικά για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α., η εισφορά επιβάλλεται μόνο επί της ποσότητας της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας που αποζημιώνεται από τη συμμετοχή του παραγωγού αυτού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού των ποσών της εισφοράς λαμβάνει υπόψη όλες ανεξαιρέτως τις τεχνολογίες που συμμετέχουν στη χονδρεμπορική αγορά, χωρίς σχήμα κρατικής ενίσχυσης, ήτοι τις μονάδες των ακόλουθων τεχνολογιών:

(α) Λιγνιτικές μονάδες,

(β) Υδροηλεκτρικές μονάδες,

(γ) Μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου,

(δ) Μονάδες φυσικού αερίου ανοιχτού κύκλου,

(ε) Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) κατά το μέρος που συμμετέχει στην αγορά,

(στ) Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ τα οποία δεν υπόκεινται σε σχήμα κρατικής ενίσχυσης.

Εφαρμόζεται συντελεστής 90% επί της θετικής διαφοράς του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους του υπόχρεου, μεταξύ του μήνα εξέτασης και του ίδιου μήνα του προηγουμένου έτους, σταθμισμένης με το Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής και αφαιρουμένων εκπτώσεων σε τελικούς καταναλωτές και επιστροφών, δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Για τον υπολογισμό του ποσού της έκτακτης εισφοράς το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα παραγωγής χρησιμοποιούνται τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το τελικό ποσό που λαμβάνει κατόπιν διευθέτησης των χρεοπιστώσεων, που προκύπτουν στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά ανά περίοδο κατανομής στις εν λόγω αγορές (ώρα).

β) Το τελικό ποσό που λαμβάνει κατόπιν διευθέτησης των χρεοπιστώσεων, που προκύπτουν στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Αγορά Εξισορρόπησης ανά περίοδο κατανομής στην εν λόγω αγορά (15-λεπτο), όπως αυτές υπολογίζονται κατά την διαδικασία της διορθωτικής εκκαθάρισης της αγοράς εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ, απόφαση ΡΑΕ 185/2022, Β'985).

γ) Οι απολογιστικές πιστοποιημένες μετρήσεις για την παραχθείσα ποσότητα ενέργειας ανά 15λεπτο (επίπεδο φόρτισης) όπως αυτές υπολογίζονται κατά την διαδικασία της διορθωτικής εκκαθάρισης της αγοράς εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ, απόφαση ΡΑΕ 185/2022, Β' 985).

δ) Στην περίπτωση θερμικής μονάδας, το απολογιστικό μεταβλητό κόστος λειτουργίας της το οποίο αντιστοιχεί στο παραπάνω επίπεδο φόρτισης, σύμφωνα με την «Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Μονάδων Παραγωγής» του ΑΔΜΗΕ.

ε) Χρεοπιστώσεις Αποκλίσεων όπως προκύπτουν από τη Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων όπως αυτές υπολογίζονται κατά την διαδικασία της διορθωτικής εκκαθάρισης της αγοράς εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ, απόφαση ΡΑΕ 185/2022, Β'985).

στ) Η απολογιστική επισήμανση των ημερών κατά τις οποίες μια μονάδα συμμετέχει στην αγορά υπό το καθεστώς Δοκιμαστικής Λειτουργίας.

ζ) Λοιπές ενισχύσεις (ΜΑΜΚ και ΜΜΑΕΙ), όπου υφίστανται.

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ