Γάζι: Έληξε η δικαστική διαμάχη για το κτήριο Πολιτισμού- Νέος ανάδοχος για το έργο

by KORINA KAFETZOPOULOU

Της Κορίνας Καφετζοπούλου

Ακριβώς ένα χρόνο μετά τη δημοπράτηση του εμβληματικού έργου για το κτήριο Πολιτισμού στην καρδιά του Γαζίου,
αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος
με δικαστική απόφαση.

Για το έργο είχε καταθέσει προδικαστική προσφυγή ο δεύτερος μειοδότης που δικαιώθηκε με απόφαση του Δι-
οικητικού Εφετείου Χανιών, που έθεσε εκτός
τον πρώτο ακυρώνοντας τη συμμετοχή του.
Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί και την έναρξη της κατα-
σκευής σε σύντομο πλέον διάστημα μετά την πολύμη-
νη εμπλοκή. Η δημοπράτηση αυτού του μεγάλου έργου
προϋπολογισμού 3.100.000 ευρώ που ξεκίνησε από την
προηγούμενη δημοτική αρχή και μπήκε σε νέα φάση
υλοποίησης από την παρούσα, έγινε στις 9 Δεκεμβρίου
2021. Ο υψηλός προϋπολογισμός του προσέγγισε 13
εταιρίες. Ο μέσος όρος της έκπτωσης των μειοδοτών
ήταν περίπου 25%. Η περιπέτειες για αυτό το έργο ξεκί-
νησαν τον περασμένο Μάιο, όταν ο δεύτερος ανάδοχος
κατέθεσε προδικαστική προσφυγή κατά του πρώτου
που είχε προκριθεί με την κατάθεση προσφοράς του να
κυμαίνεται γύρω στο 38%.Η προδικαστική προσφυγή συ-
γκεκριμένα είχε κατατεθεί κατά της απόφασης της Οι-
κονομικής Επιτροπής του δήμου Μαλεβιζίου με αριθμό
55/2022 (ΑΔΑ 6Χ95ΩΛΣ-ΜΓΔ).
Η απόφαση αυτή ελήφθη στις 18 Απριλίου στην εν λόγω
επιτροπή που είχε εγκρίνει το 2ο πρακτικό για την ανά-
δειξη προσωρινού αναδόχου μετά από τη διαδικασία
τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλών προσφυγών.
Η προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε μερικές ημέρες
αργότερα από τη δεύτερη στη σειρά εταιρεία που έχει
καταθέσει προσφορά με έκπτωση περίπου 33%.
Η υπόθεση εξετάστηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδι-
καστικών Προσφυγών και έκανε δεκτές τις αιτιάσεις
του δεύτερου μειοδότη. Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι ένας από τους λόγους ήταν ότι η υπογραφή στην
κατάθεση της προσφοράς της πρώτης εταιρείας δεν
ήταν από νόμιμο εκπρόσωπο. Ακολούθησε στη συνέχεια
έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Χανιών από τον πρώτο
μειοδότη, ο οποίος δεν κέρδισε την υπόθεση. Αυτές οι
διαδικασίες έγιναν Ιούνιο και Ιούλιο. Μόλις πριν λίγες
ημέρες κοινοποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις που
θέτουν εκτός τον πρώτο ανάδοχο και ανακηρύσσουν
νέο προσωρινό μειοδότη το δεύτερο.
Η νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Μετά τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Χανιών,
η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Μαλεβιζίου εξέτασε
το θέμα πριν λίγες ημέρες, στις 7 Δεκεμβρίου 2022, και
δημοσιοποίησε τον νέο πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας
στον οποίο συμμετέχουν πλέον 12 και όχι 13 εταιρείες.
Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε όπως
αυτή έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΙΝΗΩΛ-
Σ-Ω5Α, η Οικονομική Επιτροπή:
• Ακυρώνει – Ανακαλεί στο σύνολο της την υπ` αριθ-
μό 55/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
σχετικά με την έγκρισης του 2ο Πρακτικό (Ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου) του έργου «Βιοκλιματικός
εκσυγχρονισμός και αλλαγή χρήσης διώροφου κτι-
ρίου νομίμως υφιστάμενου, από αποθήκη σε κτίριο
πολιτισμού», έπειτα από απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Χανιών.
• Ακυρώνει την συμμετοχής της Ε.Ο.Φ. με την επω-
νυμία: «Ε… Κ… Α.Ε – Κ…. Ι…. ΤΟΥ Ε.. » από τον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για τους λόγους που ανα-
γράφονται στις 161/2022 και 162/2022 αποφάσεις
του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
• Εγκρίνει το 3ο πρακτικό (Ανάδειξη νέου προσωρι-
νού αναδόχου) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του
έργου «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και αλλαγή
χρήσης διώροφου κτιρίου νομίμως υφιστάμενου,
από αποθήκη σε κτίριο πολιτισμού», κατά το οποίο
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ανάδοχος του διαγωνισμού είναι ο
οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «Π… Κ… ΚΑΙ
Ε…. Α.Ε με Διακριτικό Τίτλο Π… Κ…. Α.Ε» με ποσοστό
μέσης έκπτωσης 33,80%.
• Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και εφόσον δεν υποβλη-
θούν προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, να καλέ-
σει εγγράφως τον «προσωρινό ανάδοχο» να υπο-
βάλλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στη
διακήρυξη. Η διαδικασία θα προχωρήσει μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι σήμερα δεν έχουν
υποβληθεί νέες δικαστικές προσφυγές.
Επιπλέον, μέχρι το τέλος του χρόνου ο νέος πλέον προ-
σωρινός μειοδότης καλείται να καταθέσει εκ νέου τα
δικαιολογητικά του. Υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής είναι ο δήμαρχος Μενέλαος
Μποκέας, αντιπρόεδρος ο αντιδήμαρχος, Γρηγόρης Φα-
σουλάκης, και μέλη οι αντιδήμαρχοι: Νίκη Ζερβού, Γιώρ-
γος Πετούσης, Γρηγόρης Περισυνάκης, και οι δημοτικοί
σύμβουλοι, Άρης Σαλούστρος, Γιώργος Βαλτζάκης.

Related Articles