Παραμένουν στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Μαλεβιζίου λόγω δικαστικής απόφασης

Τελευταία Ενημέρωση:

Λόγω απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου Ηρακλείου το οποίο αποφάσισε την προσωρινή απασχόληση 6 υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Μαλεβιζίου, ο αντιδήμαρχος οικονομικών Γρηγόρης Φασουλάκης ανήρτησε τη σχετική απόφαση στη διαύγεια.

Έτσι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά στην υπηρεσία του δήμου Μαλεβιζίου από 26/11/2019 έως 6/3/2020 που θα συζητηθεί η κύρια αγωγή των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει.

Αναλυτικά η απόφαση που ανήρτησε ο αντιδήμαρχος οικονομικών:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι, 05/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 22459

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη

Ταχ. Κώδ.: 71414-Γάζι

Πληρ.: Αικ. Περπέρογλου

Τηλ.: 2813400623, 687

Fax: 2810822123

Email: perperoglou@malevizi.gr

ΘΕΜΑ: Απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών

υπηρεσιών καθαριότητας βάσει προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2246/2019

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων του

Δημάρχου.

2) Τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 24 του Ν.4479/2017 παρέχεται η δυνατότητα στους οικείους ΟΤΑ και στα

νομικά πρόσωπα αυτών, μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων για την

κάλυψη είτε των συνιστώμενων νέων θέσεων είτε των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων

ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας (σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. Α’), να

απασχολούν το σύνολο του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων με

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την

7.6.2017.

3) Το γεγονός ότι οι κάτωθι προσλήφθηκαν στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και

εξακολούθησαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας μέχρι

την 25/10/2019.

4) Τη με αρ. έκθεση κατάθεσης δικογράφου αίτησης Γ.Α. ΑΣΦ/480/2018 Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα

ασφαλιστικών μέτρων) με ημερομηνία συζήτησης προσωρινής διαταγής την 4-4-2018.

5) Την από 25-10-2019 υπηρεσιακή βεβαίωση του πρωτοδικείου Ηρακλείου τμήματος ασφαλιστικών μέτρων

περί διατήρησης την από 4-4-2018 προσωρινής διαταγής που τροποποιήθηκε την 16/11/2018, σύμφωνα

με την οποία υποχρεώνει το Δήμο Μαλεβιζίου να απασχολεί τους αιτούντες (Δημήτριο Μπαντουράκη του

Αρτεμίου, Ευάγγελο Ασκορδαλάκη του Γεωργίου, Χαράλαμπο Κατρά του Κων/νου, Ελευθέριο Παχάκη του

Ιωάννη, Μάριο Φωτάκη του Ιωάννη, Μαρίνα Αγιομυργιαννάκη του Κων/νου) έως τη συζήτηση της με αρ.

πρωτ. ΓΑ ΑΣΦ/452/2018 αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής την 06/03/2020, η οποία

παραλήφθηκε στο Δήμο και πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 22163/01-11-2019.

6) Τη με αρ. 1889/2019 (ΑΔΑ: 9Α0ΠΩΛΣ-ΡΝ1) απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων &

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

7) Τις με αρ. 383/2015 (ΑΔΑ:6Λ3ΓΩΛΣ-ΦΕΛ), 59/25-01-2016 (ΑΔΑ:7ΔΟΦΩΛΣ-ΜΤΥ), 1089/8-12-2016

(ΑΔΑ:7ΧΖΕΩΛΣ-ΕΚΝ), 372/2018 (ΑΔΑ:6ΛΜΤΩΛΣ-ΒΧΩ), 724/2018 (ΑΔΑ:ΨΡΘΦΩΛΣ-ΘΣΙ) , 1966/2018 (ΑΔΑ:

6Δ3ΛΩΛΣ-ΠΗΣ) , 876/03-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΖΨΩΛΣ-87Π) και 1296/2019 (ΑΔΑ: 6Ψ9ΩΩΛΣ-Φ6Λ) αποφάσεις

Δημάρχου Μαλεβιζίου περί παράτασης συμβάσεων μίσθωσης εργασίας του ανωτέρω προσωπικού

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες υπηρεσιών ανταποδοτικού

χαρακτήρα (Υπηρεσία Καθαριότητας).

8) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου όπως δημοσιεύτηκε τροποποιημένος στο

ΦΕΚ 3673 /19-10-2017/τ.Β’.

[2]ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την προσωρινή απασχόληση από 26/11/2019 έως την 06/03/2020 και υπό τον όρο συζήτησης της με αρ.

έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αίτησης Γ.Α. ΑΣΦ/480/2018 Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα ασφαλιστικών

μέτρων) κατά την δικάσιμο της 06/03/2020 βάσει της προσωρινής διαταγής (άρθρο 691 παρ.2 Κ.Π.Δ.) του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, του κατωτέρω προσωπικού:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Κατηγορία/Κλάδος/Ειδικότητα

1 Μπαντουράκης Δημήτριος του Αρτεμίου

ΔΕ-Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή Ομάδας

Β΄ Τάξης Δ)

2 Ασκορδαλάκης Ευάγγελος του Γεωργίου

ΔΕ-Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Διαμορφωτή

γαιών (Ομάδας Ζ Τάξης Γ)

3 Αγιομυργιαννάκη Μαρίνα του Κων/νου ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας

4 Κατράς Χαράλαμπος του Κων/νου ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας

5 Παχάκης Ελευθέριος του Ιωάννη ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας

6 Φωτάκης Μάριος του Ιωάννη ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας

Εσωτερική διανομή:

1- Γραφείο Δημάρχου

2- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

3- Δ/νση Οικονομικών-Γραφείο μισθοδοσίας

4- Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

5- Δ/νση Διοικητικού

6- Αναφερόμενοι υπάλληλοι (6

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...