Σε πρόσληψη εργατών καθαριότητας και χειριστή μηχανημάτων προχωρά ο Δ.Μαλεβιζίου

Τελευταία Ενημέρωση:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας δύο (2) μηνών.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες  ανάγκες Ο.Τ.Α.» , του Ν. 3584/2007  (ΦΕΚ 143/Α) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 2.  Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 15 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009.
 5. Την υπ’ αριθμ. 134/2020 (ΑΔΑ:Ψ0ΛΨΩΛΣ-Γ67) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, με θέμα πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά έξι (6) ατόμων, πέντε (5) ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και μία (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτή JCB με άδεια μηχανοδηγού χειριστή Μ.Ε. Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄ του ΠΔ 31/1990 ή άδεια χειριστή Μ.Ε. Ομάδας Β΄ Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 133/2012 για μηχανήματα έργου 1.3)
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 1694/τ.Β΄/29-7-11) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11665/24-7-2020 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας  του Δήμου Μαλεβιζίου. ως εξής:

α/αΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός Ατόμων
1ΥΕ 16 Εργατών ΚαθαριότηταςΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣΠέντε -5-
2ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου φορτωτή-εκσκαφέα JCB 1.3ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣΈνας -1-

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

β) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. 1-Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ και τάξης Δ΄.

2-Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή  Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1998 (ΦΕΚ 46Α) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας  ή

Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος  τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, ομάδας Β΄ και τάξης Δ΄.

3- Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη-Γάζι) Γραφείο Πρωτοκόλλου ή Γραφείο Προσωπικού τηλ: 2813400687,623 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων (φορτωτή JCB 1.3).
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
 6. Ασφαλιστικό βιβλιάριο ΙΚΑ.
 7. Α.Μ.Κ.Α.
 8. IBAN τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου.
 9. Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. τρέχουσας χρήσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 11/08/2020 μέχρι 17/08/2020.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...