Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Petite Perle 300×250

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας),σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.53696/2020 (ΦΕΚ Β 3639/01-09-2020).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και μετις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις:

Β1.της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» με θέμα:

α. «Η στάση της Περιφέρειας Κρήτης στο ζήτημα της ένταξης  μεταναστών και προσφύγων».

β. «Το  Μνημόνιο Συνεργασίας  για  τα  Μινωικά  Ανάκτορα  ανάμεσα  στην    Περιφέρεια Κρήτης και το Σωματείο «Διάζωμα».

γ. «Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφέρειας για το άνοιγμα των σχολείων»

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έκτη (6η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κ. Δασκαλάκη Χρυσούλα).

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Συντονιστική Επιτροπή Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης Αστερουσίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 178027/18-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚ).

2.2. Πρόταση καθιέρωσης της 10ης Μαΐου ως «Ημέρας Ευρωπαϊκής Ειρήνης και ως Δημόσιας Εορτής τοπικής σημασίας» για την Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Φασουλάκης Κωνσταντίνος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού ΠΚ).

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «Φράγμα Αμιρών Αγίου Βασιλείου Ν. Ηρακλείου», υπέρ του Δημοσίου, με πιστώσεις της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το Ν.2882/2001  και τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 198532/09-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Κανδεράκης Γεώργιος Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

3.2 Προσωρινά μέτρα (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας από Κοξαρέ έως Ασώματο τμήμα της επαρχιακής οδού υπ. αρ. 9 Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» (ΤΚ 2008ΕΠ00200003). Υποέργο (νέο): «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 198384/09-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

-(εισηγήτρια η κ. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

 3.3 Έγκριση  λήψης  προσωρινών  μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα  Αρμένοι – Παλέ της επαρχιακής οδού 3 Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ  ΑΡΜΕΝΟΙ – ΠΑΛΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

-(εισηγήτρια η κ. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1 Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και  του Δήμου Ρεθύμνης,  για τη διάθεση υπαλλήλου της ΠΕΡ, ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, στο Δήμο Ρεθύμνης προκειμένου να επιβλέψει τις μελέτες και στη συνέχεια της εκτέλεση των έργων: «Σχεδιασμός πυροπροστασίας περιαστικού δάσους πόλης Ρεθύμνου», «Εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων πυροπροστασίας στο φαράγγι των Μύλων» και «Σχεδιασμός αποκατάστασης, σήμανσης και ανάδειξης μονοπατιών κοινότητας Αργυρούπολης Δήμου Ρεθύμνης», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

-(εισηγήτρια η κ. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 Έγκριση   διαδικασίας  υποβολής  προτάσεων  προς  σύναψη  δύο  (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του έργου: «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» με ακρωνύμιο LIFE IP 4 NATURA, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα  Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ).

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ