Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ασφάλιση κτιρίου Δημαρχείου» στο Γάζι

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφάλιση κτιρίου Δημαρχείου»

 Δευτέρα, 21/09/2020

Γάζι,  21/09/2020
Αρ. πρωτ. :15370

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι, θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφάλιση κτιρίου Δημαρχείου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η 06/2020 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαλεβιζίου  συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 753,91 για τη χρονική περίοδο διάρκειας ενός έτους (25/10/2020- 25/10/2021).

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που νομίμως δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης  να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 14766/15.09.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ποσού 753,91 € σε βάρος του κ.α 10.6251.0001.
  5. Την 06/2020 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

Η προσφορά σας μπορεί  να κατατεθεί  είτε ιδιοχείρως είτε με αποστολή με  ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι  και τη Τετάρτη  30/09/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.  

  Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.

   Στο φάκελο  της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ –ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Ασφάλιση κτιρίου Δημαρχείου »

Η προσφορά θα περιέχει :

  1. Τεχνική Προσφορά νομίμως υπογεγραμμένη.
  2. Οικονομική προσφορά νομίμως υπογεγραμμένη.
  3. Βεβαίωση λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης από τη Τράπεζα της Ελλάδας
  4. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου με την οποία θα δεσμεύεται ότι: Σε περίπτωση ζημίας του ασφαλιζόμενου κτιρίου και του περιεχομένου του , η αποζημίωση θα γίνει μετά από πόρισμα ανεξάρτητου πραγματογνώμονα και αφού έχει προηγηθεί καταγραφή των καταστραμμένων ή απολεσθέντων υλικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μαλεβιζίου.
  5. Για τα Νομικά Πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την 06/2020 Μελέτη της Δ.νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  753,91€ .

H παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου  www.malevizi.gr

                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Γρηγόριος Φασουλάκης

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...