Εννέα χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις για το Κτηματολόγιο στο Μαλεβίζι

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Του Γιώργου Χατζηδάκη*

Ξεκίνησε χθες Δευτέρα 23 Νοεμβρίου το κτηματολόγιο για το Μαλεβίζι.

Οι πολίτες για αυτή την υποχρεωτική διαδικασία συνήθως ρωτούν τα εξής:

1)Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο

Το Κτηματολόγιο είναι ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Με την καταγραφή στο κτηματολόγιο επιτυγχάνουμε την πλήρη καταγραφή της πληροφορίας που αφορά σε κάθε ακίνητο, συνδυάζοντας τη χωρική με τη νομική πληροφορία. Επιπλέον, στο κτηματολόγιο καταγράφονται δικαιώματα που επίσης, έως τώρα, δεν ήταν καταχωρισμένα σε καμία βάση δεδομένων, όπως είναι η συνήθης στην ελληνική περιφέρεια άτυπη πρακτική της χρησικτησίας.

2)Τι είναι η κτηματογράφηση

Ηκτηματογράφηση μίας περιοχής, δηλαδή η σύνταξη του κτηματολογίου είναι η διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και καταγραφής των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένα ακίνητα. Ταυτόχρονα, καταγράφονται και νομικές πληροφορίες (τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, στοιχεία της πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα κ.λπ.) και τα ακίνητα εντοπίζονται, απεικονίζονται και οριοθετούνται στα κτηματολογικά διαγράμματα. Η κτηματογράφηση ξεκινά με την κήρυξη μιας περιοχής υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος του Κτηματολογίου, το οποίο από τη χρονική αυτή στιγμή αντικαθιστά το σύστημα του Υποθηκοφυλακείου στη συγκεκριμένη περιοχή.

3) Ποιοι έχουν δικαίωμα και υποχρέωση υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα ή άλλα εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα (όπως πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, δουλεία οίκησης, διόδου κλπ) προσημείωση ή υποθήκη, αγωγές, ανακοπές, κατασχέσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, κλπ υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση του δικαιώματος τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

4) Ποια έγγραφα απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης στο Κτηματολόγιο.

Α. Ατομικά Στοιχεία
Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
Ένα οποιοδήποτε έγγραφο με τυπωμένο τον ΑΦΜ σας (πχ λογαριασμός ΔΕΗ, κινητής τηλεφωνίας, το σχετικό τμήμα του εκκαθαριστικού σας από την ΔΟΥ)
Έντυπο του Ε9
Στην περίπτωση νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων (πχ καταστατικό, έγγραφα εκπροσώπησης)
Β. Στοιχεία για την τεκμηρίωση του δικαιώματος (τίτλοι)
Απλό φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου τίτλου (πχ συμβόλαιο, δικαστική απόφαση) και του πιστοποιητικού μεταγραφής του στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.
Οι τίτλοι που θα προσκομισθούν μπορεί να είναι περισσότεροι του ενός (πχ συμβόλαιο αγοράς και συμβόλαιο εξόφλησης).
Αν με το συμβόλαιό σας (πχ γονική παροχή) αποκτήσατε την ψιλή κυριότητα και ο επικαρπωτής έχει αποβιώσει προσκομίστε και τη σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Γ. Στοιχεία για τη γεωγραφική περιγραφή του ακινήτου
Το Κτηματολόγιο, σε αντίθεση με το σύστημα των Υποθηκοφυλακείων, αποτυπώνει με λεπτομέρεια και σαφήνεια τη θέση και τα όρια των ιδιοκτησιών συνολικά σε Κτηματολογικά Διαγράμματα, χωρίς να επιτρέπονται κενά και αλληλεπικαλύψεις. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υποβάλλονται στη δήλωσή σας στοιχεία για την ακριβή γεωγραφική περιγραφή των ακινήτων, δηλαδή τόσο για τη θέση τους στο χώρο όσο και για το σχήμα τους, όπως:
Τοπογραφικό διάγραμμα ή Σκαρίφημα του ακινήτου με συντεταγμένες

5) Σε ποιες ειδικές περιπτώσεις χρειάζονται επιπλέον συνυποβαλλόμενα έγγραφα.
Αν είστε κληρονόμος ενός ακινήτου από κληρονομιά και δεν έχετε ακόμη συντάξει συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς ή
κατέχετε ένα ακίνητο από χρησικτησία θα χρειαστούν επιπλέον έγγραφα.

6) Γιατί είναι απαραίτητη η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησιών στο εθνικό κτηματολόγιο? Ποιες οι συνέπειες της μη υποβολής ιδιοκτησίας για τους δικαιούχους;

Αν ΔΕΝ υποβληθεί δήλωση, το δικαίωμα επί του ακίνητου θα χάνεται, το ακίνητο θα αναγράφεται στο κτηματολογικό φύλλοως «αγνώστου ιδιοκτήτη», με συνέπεια να πρέπει να ασκηθεί αγωγή για να καταχωρηθεί το ακίνητο στο όνομα του ιδιοκτήτη με υπέρογκα δικαστικά έξοδα και έξοδα μηχανικού.
Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί αγωγή το ακίνητο περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.
Όλα τα παραπάνω εμποδίζουν κάθε είδους μελλοντική μεταβίβαση ή τακτοποίηση του ακινήτου.
Προκειμένου, λοιπόν, να μην έρθει κανείς αντιμέτωπος με πρόστιμα, διοικητικές προσφυγές και δικαστικούς αγώνες, είναι απαραίτητο να υποβληθεί κατά το στάδιο της κτηματογράφησης εμπρόθεσμη και ορθή δήλωση ιδιοκτησίας προς αποφυγή κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών.

7) Ποιες οι συνέπειες λανθασμένων ή εκπρόθεσμων δηλώσεων ιδιοκτησιών στο εθνικό κτηματολόγιο.

Αν υποβληθεί ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ δήλωση, θα προβλέπεται επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης.
Αν υποβληθεί ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ δήλωση (κατά τίτλο ή έκταση κλπ), κατά την διαδικασία της προανάρτησης θα απαιτείται υποβολή ένστασης ή αίτησης επανεξέτασης με τα ανάλογα τέλη και έξοδα δικηγόρου και μηχανικού.


8)Πώς υπολογίζεται το πάγιο τέλος κτηματογράφησης;

Το πάγιο τέλος που πρέπει να πληρώσετε υπολογίζεται αυτόματα κατά την υποβολή της δήλωσης και εξαρτάται από τη θέση, το είδος και το πλήθος των ιδιοκτησιών σας.
Το πάγιο τέλος είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα. Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) το πάγιο τέλος είναι 20 ευρώ, μόνο αν είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και δεν είναι παρακολουθήματα του διαμερίσματος.
Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα κυριότητας και δουλείας, καταβάλλουν πάγια τέλη μόνο για δύο ακίνητα ανά περιοχή (Προκαποδιστριακό Δήμο ή Κοινότητα), ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού τους.

9) Απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο εθνικό κτηματολόγιο;

Υπάρχουν δυο τρόποι για την εγγραφή της ακίνητης περιουσίας στο κτηματολόγιο.

Ή η φυσική παρουσία του κάθε ιδιοκτήτη ή με εξουσιοδότηση σε μηχανικό ή δικηγόρο ή σε οργανωμένα γραφεία που μπορούν να παρέχουν νομική και τεχνική υποστήριξη, ταυτοχρόνως.
Οι γνώσεις δεν πρέπει να είναι εξειδικευμένες ωστόσο απαιτείται ακρίβεια στην καταγραφή και της δήλωσης και της κατάθεσης των στοιχείων στο κτηματολόγιο.

*Διευθύνων σύμβουλος της Τεχνικής Μελετητικής Εταιρείας «ISTOS GROUP» istosgroup@gmail.com

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...