Η ΚΥΑ της οριοθέτησης

by litsa TSANTIRAKI

60% η δωρεάν κρατική αρωγή και 40% άτοκο δάνειο – Πως θα γίνουν οι αποκαταστάσεις των ζημιών στα κτήρια των πλημμυροπαθών

Μετά την πρώτη αρωγή για τις επιχειρήσεις (για τον εξοπλισμό) έρχεται η δεύτερη δέσμη μέτρων στήριξης των πλημμυροπαθών για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων στους πληγέντες, με τη στεγαστική συνδρομή.

Το ύψος της στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) ορίζεται ανά περίπτωση, ανά τετραγωνικό μέτρο και είδος κτηρίου σε μια ΚΥΑ που αριθμεί περισσότερες από 20 σελίδες με πολλές λεπτομέρειες.
Τα κυριότερα σημεία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που οριοθετεί τις πληγείσες περιοχές και ανοίγει τον δρόμο για τη στεγαστική συνδρομή (Σ.Σ) για την αποκατάσταση κτηριακών εγκαταστάσεων, από σπίτια, επαγγελματικούς χώρους μέχρι ιερούς ναούς, κτηνοτροφικές μονάδες, στάβλους και αποθήκες, χώρους στάθμευσης κ.α είναι τα εξής:

-Για τον Δήμο Μαλεβιζίου οι περιοχές για τις οποίες ισχύουν οι κανονιστικές αποφάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες είναι οι Δημοτικές Ενότητες Γαζίου, Αχλάδας, Ροδιάς και Φόδελε της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου.

Δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής είναι οι ιδιοκτήτες που την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής. Η στεγαστική συνδρομή αποτελείται κατά 60% από δωρεάν κρατική αρωγή και κατά 40% από άτοκο δάνειο.

Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την ημέρα της πλημμύρας περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, χορηγείται δωρεάν κρατική αρωγή για όλες τις ιδιοκτησίες σύμφωνα με τα εξής:
i) σε περίπτωση επισκευής, χορηγείται δωρεάν κρατική αρωγή έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των πληγεισών σταθμών των ιδιοκτησιών του. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης του συνόλου της στεγαστικής συνδρομής υπό μορφή άτοκου δανείου,
ii) σε περίπτωση ανακατασκευής, χορηγείται δωρεάν κρατική αρωγή έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών του.

Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης του συνόλου της στεγαστικής συνδρομής υπό μορφή άτοκου δανείου.
-Στις περιπτώσεις των επισκευών εάν το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι 5.000 ευρώ αυτό χορηγείται εφάπαξ.
Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών για το Μαλεβίζι αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Π.Ε. Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ο οποίος εφεξής θα αποκαλείται «αρμόδια υπηρεσία».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο παράρτημα Ηρακλείου της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτης 2 στον δεύτερο όροφο και στο τηλέφωνο 2810 314924.

Η σχετική ΚΥΑ υπεγράφη στις 14 Νοεμβρίου από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη, αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο Καραγιάννη και δημοσιεύτηκε στις 22 Νοεμβρίου.

Προθεσμίες

 • Ο/Η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.
 • Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τρι-ες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για:
  i) ανακατασκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο,
  ii) επισκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:
 • είτε ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο
  -Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.
  -Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

Στεγαστική συνδρομή – όροι και προϋποθέσεις

Για κατοικίες χορηγείται:

α) Σ.Σ. επισκευής με ανώτατο όριο εμβαδού πληγείσας στάθμης τα 150 τ.μ. ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Στο προαναφερόμενο ανώτατο όριο εμβαδού κατοικίας για το οποίο χορηγείται Σ.Σ., προσμετράται το εμβαδόν των βοηθητικών χώρων της κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου και έχουν υποστεί βλάβες από την πλημμύρα του θέματος.
β) Σ.Σ. ανακατασκευής με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτηρίου τα 150 τ.μ. ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Στο προαναφερόμενο ανώτατο όριο εμβαδού κατοικίας για το οποίο χορηγείται Σ.Σ., προσμετρώνται:
i) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που βρίσκονται εντός του κτηρίου,
ii) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου και έχουν υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες του θέματος,
iii) κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
-Για κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking) χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής με ανώτατο όριο εμβαδού πληγείσας στάθμης τα 150 τ.μ.
-Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικές αποθήκες, εάν το εμβαδόν του κτηρίου είναι πάνω από 150 τ.μ., θα διαιρείται σε τμήματα των 150τ.μ.. Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει εμβαδόν μέχρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται Σ.Σ. επισκευής/ανακατασκευής ανάλογα με το εμβαδόν του.
Κάθε τμήμα με εμβαδόν 150 τ.μ. αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία λειτουργικά ανεξάρτητη. Ως εκ τούτου, για το πρώτο τμήμα η Σ.Σ. θα αποτελείται κατά 60% από Δ.Κ.Α. και κατά 40% από Α.Δ., ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα μόνο από Α.Δ..

 • Για τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους κτηρίων με περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτησίες (που καθορίζονται είτε με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας είτε από την αυτόνομη λειτουργικότητά τους) ο/η κάθε ιδιοκτήτης/-τρια δικαιούται για κάθε ιδιοκτησία του επιπλέον Σ.Σ. επισκευής (η οποία αποτελείται από 60% Δ.Κ.Α. και 40% Α.Δ.) και μέχρι 30 τ.μ. συνολικά για όλες τις ιδιοκτησίες του. Η Σ.Σ. είναι ανάλογη με το ποσοστό της ανεξάρτητης ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου ή του κτηρίου όταν οι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες δεν καθορίζονται με σύσταση.

Ανακαταστευή κτηρίων

 • Δικαιούχοι Σ.Σ. για ανακατασκευή κτηρίων είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες των κτηρίων:
  α) που έχουν χαρακτηριστεί από την αρμόδια υπηρεσία ως Επικινδύνως Ετοιμόρροπα (Ε.Ε.) ή Ολοσχερώς κατεστραμμένα,
  β) που κατεδαφίστηκαν αμέσως μετά από το συμβάν με εντολή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής για λόγους δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να έχει προηγηθεί της κατεδάφισης αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία.
  Τα ποσά για ανακατασκευή κτηρίων:
  α) Για κατοικίες, βοηθητικούς χώρους κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που βρίσκονται εντός του κτηρίου και βοηθητικούς χώρους κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου, το ποσό των 1.000 € ανά τ.μ.
 • Για αποθήκες – εκτός του (α) – καθώς και των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροικίες εποχικής χρήσης και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking) το ποσό των 300 € ανά τ.μ.
 • Για κτηνοτροφικές μονάδες, επαγγελματικές αποθήκες και κωδωνοστάσια, το ποσό των 400 € ανά τ.μ.

Επισκευή κτηρίων
Χορηγείται η στεγαστική συνδρομή επισκευής, ως ακολούθως:
Βλάβες κτηρίου μόνο σε μη φέροντα στοιχεία
Σε περίπτωση που το πληγέν κτίριο παρουσιάζει βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία, δύναται να εκδοθεί ενιαία άδεια επισκευής για το σύνολο του κτιρίου ή μεμονωμένα για μια ή και για περισσότερες λειτουργικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες (είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι).
Η Σ.Σ. είναι δυνατό να υπολογιστεί με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

 • Εκδίδεται Άδεια Επισκευής και χορηγείται Σ.Σ. με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. εμβαδού της πληγείσας στάθμης κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επισκευής συντάσσεται από μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας. Για τον ταχύτερο υπολογισμό της αποζημίωσης μπορεί να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών (εμβαδά ορόφων κ.λπ.). Οι τιμές αποζημίωσης ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης καθορίζονται με βάση τη χρήση της, η οποία θα βεβαιώνεται μετά από αυτοψία των μηχανικών της αρμόδιας υπηρεσίας, και είναι οι ακόλουθες: α) Για κατοικίες και βοηθητικούς χώρους κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτιρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου, το ποσό των 60 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης.
  -Για κτηνοτροφικές μονάδες, επαγγελματικές αποθήκες και κωδωνοστάσια, το ποσό των 25 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης.
 • Για αποθήκες (εκτός των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροικίες εποχιακής χρήσης και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), το ποσό των 20 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης.
  -Χορηγείται, εφόσον απαιτείται, επιπλέον Σ.Σ. για αντικατάσταση καυστήρα (πετρελαίου, φυσικού αερίου, ξύλου, pellet, βιομάζας, μεικτής καύσης), κυκλοφορητή, εξοπλισμού μηχανοστασίου υδραυλικού ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις τιμές του Νέου Ενιαίου Τιμολογίου Επισκευών
  Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση, απαιτούνται εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.), δε δύναται να εκδοθεί Άδεια Επισκευής χωρίς μελέτη επισκευής από ιδιώτη Μηχανικό.
  -Εκδίδεται Άδεια Επισκευής και χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει το κτίριο και σύμφωνα με το Νέο Ενιαίο Τιμολόγιο Επισκευών το οποίο έχει εγκριθεί με την υπό στοιχεία 270999/Δ5/05.09.2022 (Β’ 4663) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
  Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επισκευής συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε 150 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης, ανεξαρτήτως χρήσης.

Βλάβες κτηρίου σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία
Εκδίδεται Άδεια Επισκευής και χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει το κτίριο και σύμφωνα με το Νέο Ενιαίο Τιμολόγιο Επισκευών το οποίο έχει εγκριθεί με την υπό στοιχεία 270999/Δ5/05.09.2022 (Β’ 4663) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επισκευής συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα φέροντα και μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε 350 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης, ανεξαρτήτως χρήσης.
Επισημαίνεται ότι η Σ.Σ. επισκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Σ.Σ. ανακατασκευής του κτιρίου σε περίπτωση που αυτό ανακατασκευαζόταν.

Τρόπος χορήγησης

 • Το ποσό της Σ.Σ. για ανακατασκευή κτηρίου ή αυτοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτίριο υπό ανέγερση) χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία σε τρεις ισόποσες δόσεις η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και οι επόμενες δύο ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στην οικοδομή.
  -Το ποσό της Σ.Σ. για αποπεράτωση κτηρίου, χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία σε δύο ισόποσες δόσεις η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και η δεύτερη με την ολοκλήρωση των εργασιών στην οικοδομή.
 • Το ποσό της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, εφόσον αγοράζεται έτοιμο κτίριο, χορηγείται εφάπαξ, με την προσκόμιση οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποιητικού μεταγραφής.
  Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται κατεδάφιση του πληγέντος κτηρίου με μέριμνα του/της ιδιοκτήτη/-τριας.
  -Το ποσό της Σ.Σ. για επισκευή κτηρίου, χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την έκδοση της Άδειας Επισκευής και η δεύτερη με την περαίωση των εργασιών, εκτός από τις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι 5.000 € οπότε θα χορηγείται εφάπαξ.
  -Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι Σ.Σ. υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των κτηρίων τους, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για χορήγηση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών, εντός του χρόνου ισχύος της αδείας.

Χορήγηση δανείων

Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής κτιρίου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής διατηρητέων κτιρίων ή μνημείων ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων δημοσίου εξάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κ.τ.λ., επιδοτούμενο κατά 100% από τον λογαριασμό του ν. 128/1975 (Α’ 178). Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Υποθήκες δανείων

Για την ασφάλεια κάθε δανείου, θα εγγράφεται υπέρ του Πιστωτικού Ιδρύματος υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται από το προϊόν του ατόκου δανείου ή αντ’ αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από τον/την δανειολήπτη/-τρια, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο. Η υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας. Για ποσά μέχρι 10.000 € δεν απαιτείται εγγραφή υποθήκης.

Related Articles