Είκοσι νέες προσλήψεις στο Δήμο Μαλεβιζίου – Οι ειδικότητες και η υποβολή των αιτήσεων

Petite Perle 300×250

Σε είκοσι προσλήψεις εποχικών εργαζόμενων θα προχωρήσει ο Δήμος Μαλεβιζίου προκειμένου να ενισχυθεί η υπηρεσία καθαριότητας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη

"Ο Δήμος Μαλεβιζίου

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ατόμων (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Μαλεβιζίου , που εδρεύει στο Γάζι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Μαλεβιζίου, Πλατεία Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414 Γάζι, Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2813400687, 624, 623).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά άμεσα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ