Ακίνητο για χώρο στάθμευσης αναζητεί ο Δήμος, στην Αμμουδάρα

Τελευταία Ενημέρωση:

Άλλο ένα δημοτικό χώρο στάθμευσης , στην Αμμουδάρα , επιχειρεί να δημιουργήσει ο Δήμος.

Ήδη στη Διαύγεια αναρτήθηκε η σχετική διακήρυξη δημοπρασίας μετά την απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή.

Το ακίνητο πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.500 τμ , ενώ η μίσθωση θα είναι για 12 έτη.

Το μίσθωμα για τα πρώτα 4 έτη θα είναι σταθερό και η καταβολή του θα γίνεται ανά τρίμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 7 Νοεμβρίου, για να καταθέσουν τις προσφορές τους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου

Έχοντας υπόψη 1- Τις διατάξεις: α) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. β) των άρθρων 1-5-7 του ΠΔ 270/1981 γ) του άρθρου 184 του Ν. 1065/1980 2- Την υπ’ αριθμό 320/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Την υπ’ αριθμό 239/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Διακηρύσσει τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη χρήση του ως Δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή της Αμμουδάρας, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στο ύψος του Γαζανού ποταμού.

Το ακίνητο πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.500 τμ , θα μισθωθεί για 12 έτη , το μίσθωμα θα είναι σταθερό για την πρώτη 4ετία, και Θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καταθέσει τις προσφορές τους, ως τις 7 Νοεμβρίου.

Οι όροι της δημοπρασίας είναι οι εξής.

1.- Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο -2- φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών και στη συνέχεια η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 5 και 7 του Π.Δ/τος 270/1981 Επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί με την 320/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία θα κρίνει, μετά από επιτόπια έρευνα, την καταλληλότητα των ακινήτων που προσφέρονται και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης καθώς και το ύψος του μισθώματος.

Κατά τη δεύτερη φάση θα διενεργηθεί μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών η οποία έχει οριστεί με την 320/2019 απόφαση ΔΣ.

2.- Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχο Μαλεβιζίου, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την Επιτροπή ελέγχου.

3.- Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.500 τ.μ. έκτασης να είναι όμορο ή πλησίον της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, να έχει κατάλληλη διαμόρφωση και κλήση για να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τον σκοπό της μισθώσεώς του, ήτοι δημοτικός χώρος στάθμευσης.

Η μίσθωση του χώρου αυτού κρίνεται επιβεβλημένη για την αποσυμφόρηση του κεντρικού δρόμου Ανδρέα Παπανδρέου, στον οποίο δυσχεραίνεται υπερβολικά η κυκλοφορία κατά την τουριστική περίοδο, λόγω της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων.

Η μίσθωση του χώρου αυτού κρίνεται επίσης επιβεβλημένη λόγω της έλλειψης κατάλληλου Δημοτικού ακινήτου για την εξυπηρέτηση της παραπάνω ανάγκης

4.-Το ανώτατο όριο του μισθώματος θα καθοριστεί για τα ακίνητα που θα κριθούν κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή.

5.-Η μίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών (Ν. 3130/2003 άρθρα 4 & 21), με σταθερό μίσθωμα για τα πρώτα τέσσερα (4) χρόνια και με ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τα υπόλοιπα και θα αρχίσει από την υπογραφή του συμφωνητικού.

6.- Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση εφόσον θα μπορεί να καλύψει σε δικό του ακίνητο την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο, ή σε περίπτωση που δεν του είναι πλέον απαραίτητο για την παραπάνω χρήση ή σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αποφασίσει να οικοδομήσει και προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής άδειας. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως προ εξαμήνου το Δήμο.

7.- Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα στο τέλος κάθε τριμήνου από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με έκδοση, στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

8.- Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 10% επί του ετήσιου μισθώματος, σύμφωνα με την προσφορά που θα καταθέσει. Πρέπει ακόμα να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

9.- Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

10.- Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

11.- Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα -10- ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν ότι ελέγχθηκε η νομιμότητα για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και σε κάθε πρόσφορο μέσω (καφενεία, καταστήματα, κλπ) του οικισμού Γαζίου της περιοχής της Αμμουδάρας καθώς και άλλες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, δηλαδή μέχρι και την 07 / 11 / 2019, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείου Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη-Γάζι ) και θα απευθύνονται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...