Έκτακτη Ανακοίνωση για το Συνοπτικό Διαγωνισμό Μελέτης λόγω Λήψης Μέτρων κατά του Κορωνοιού

Τελευταία Ενημέρωση:

Δεδομένου τα μέτρα προστασίας κατά του Κορονοϊού, σας ενημερώνουμε ότι το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς για τη συγκεκριμένη μελέτη θα το βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, από την οποία μπορείτε να το προμηθευτείτε.

Για τυχόν πληροφορίες ισχύει το άρθρο 2.3 της Διακήρυξης, δηλαδή ερωτήματα που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα και κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων μέχρι τη Δευτέρα 16/03/2020, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας,  οι απαντήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, με σκοπό να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Προς το παρόν, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφοράς στη συγκεκριμένη μελέτη παραμένει η Δευτέρα 23/3/2020 και ώρα 10:00πμ και η οποιαδήποτε κατάθεση προσφοράς πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας μας μέχρι αυτή την ημερομηνία και ώρα.

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμούγια την Επικαιροποίηση-Τροποποίηση της Μελέτης Ανάπλαση της Οδού Ελευθερίου Βενιζέλου

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη δημοσίας σύμβασης μελέτης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τις διατάξεις του Ν4412/2016.

 1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την σύναψη δημοσίας σύμβασης μελέτης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τις διατάξεις του Ν4412/2016 για την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Της ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».
 2. Η μελέτη συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία μελέτης: (10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές, με προϋπολογισμό 45.162,58 ( χωρίς απρόβλεπτα & ΦΠΑ ).
 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής από τις 12/3/2020. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16/03/2020 και ώρα 15:00μμ, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 19/03/2020 και ώρα 15:00μμ. Πληροφορίες κ.Κουτάντου Παρασκευή τηλ.: 2813400658 .
 4. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι [71335000-5]
 6. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 7. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής όπως ορίζεται στην Αναλυτική Διακήρυξη της προκηρυσσόμενης μελέτης.
 8. Για το χρόνο ισχύος προσφορώνκάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
 9. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-03-2020, ημέρα :  Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ.
 10. Το σύστημα υποβολής προσφορών την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τις διατάξεις του Ν4412/2016.
 11. Δικαίωμα συμμετοχής, στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία μελέτης (10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές και που είναι εγκατεστημένα σε:
 1. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 2.  σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 3.  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
  σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
  την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 4.  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν                     συνάψει  διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν4412/2016.
 2. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 3. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν μελετητικό πτυχίο κατηγορία μελέτης (10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές πτυχίο τάξης Α’ και άνω  σε ισχύ.
 4. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στον Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Διακήρυξη της προκηρυσσόμενης μελέτης.
 5. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ  και Προκαταβολή ΔΕ δύναται να χορηγηθεί.
 6. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
 7. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
 8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 9 ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ενώ ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 65 ημέρες.
 9. Η έγκριση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και η έγκριση των όρων του διαγωνισμού αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμό …52/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου.
 10. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί το εξής:
  • Η με ημερομηνία 4/3/2020 απόφαση για την Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης με ΑΔΑΜ 20REQ006375770 για το οικονομικό έτος 2020 και 2021 η οποία εκδόθηκε για τις ανάγκες του Δήμου. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
 11. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο πρόγραμμα “Διαύγεια”gov.gr

Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Του Δήμου Μαλεβιζίου

Πετούσης Γεώργιος

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...