ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:

 • Καθαρά κέρδη 20,6 εκατ. ευρώ (+2,8% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2020)
 • Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο του 2021 έχει καταβληθεί:
  • υπόλοιπο μικτού μερίσματος ανά μετοχή 0,018 που αφορά την χρήση 2020 και εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και
  • μικτό προμέρισμα ανά μετοχή 0,085 που αφορά την χρήση 2021 συνιστώντας συνολική καταβολή 0,103 ευρώ ανά μετοχή.

Όμιλος ΑΔΜΗΕ:  Ανθεκτικότητα στις λειτουργικές επιδόσεις καιτην καθαρής κερδοφορίας με επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος

 • Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 137,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2020.
 • Τα  Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 130,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,3% έναντι 131,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 96,7 εκατ. ευρώ (από 96,9 εκατ. ευρώ το  α΄ εξάμηνο 2020). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 94,2 εκατ. ευρώ έναντι 97,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020, σημειώνοντας μείωση 3,2%.
 • Επενδυτικές Δαπάνες 153,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,3% σε ετήσια βάση
 • Ισχυρή Χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 675 εκατ. ευρώ

Αθήνα – 29 Σεπτεμβρίου 2021 – Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο  που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.

Συνοπτικά μεγέθη ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.     
Ποσά σε εκατ. ευρώQ2 2021Q2 2020Δ%H1 2021H1 2020Δ%
Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης12,59,5131,9%20,820,13,9%
EBITDA12,49,431,4%20,519,93,2%
ΕΒΙΤ12,49,431,3%20,519,93,2%
Καθαρά Κέρδη12,49,530,4%20,620,02,8%
Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ)0,050,04 0,090,09 
       
Ποσά σε εκατ. ευρώ   30.06.202131.12.2020 
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης χρήσης  28,234,4-18,0%

Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής «η Συγγενής» παρείχε επίσης τις κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021[1]:

Συνοπτικά μεγέθη* ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε εκατ. ευρώH1 2021H1 2020Δ%H1 2021H1 2020Δ%
Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς130,8131,2-0,3%130,8131,2-0,3%
Συνολικά Έσοδα137,9137,60,2%136,6137,2-0,4%
Λοιπά έσοδα1,11,3-20,8%1,11,4-21,0%
Λειτουργικά έξοδα45,241,97,8%44,741,57,6%
Προβλέψεις-3,00,1n/a-3,00,2n/a
EBITDA96,796,9-0,2%96,096,9-0,9%
συγκρίσιμο EBITDA94,297,3-3,2%93,597,3-3,9%
περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA68,3%70,7%68,4%70,9%
EBIT47,953,5-10,5%47,253,5-11,8%
συγκρίσιμο EBIT45,454,0-15,8%44,753,9-17,2%
Κέρδη προ Φόρων41,954,1-22,5%40,853,5-23,9%
Καθαρά κέρδη περιόδου40,939,33,9%40,138,93,0%
 
Ποσά σε εκατ. ευρώ30.06.202131.12.2020 30.06.202131.12.2020 
Καθαρός δανεισμός675,0507,033,1%676,1596,313,4%
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα104,8248,5-57,8%76,7161,4-52,5%

Στη συνέχεια εμφανίζονται διαγραμματικά τα μεγέθη και οι μεταβολές των Συνολικών Εσόδων, του συγκρίσιμου EBITDA και Καθαρών Κερδών για τα συγκρίσιμα εξάμηνα των ετών 2020-2021:

Το α΄ εξάμηνο του 2021 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε δυναμικά την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος σε συνέχεια της ισχυρής ανάπτυξης που κατέγραψε εντός του 2020, με τις επενδύσεις να παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 25,3% και να διαμορφώνονται στα 153,7 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο α’ εξάμηνο 2021 ανήλθαν στα 137,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,2% έναντι 137,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020.  Εντός του Ιουνίου, η ΡΑΕ με απόφασή[2] της επαναπροσδιόρισε τις χρεώσεις χρήσης συστήματος για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην τιμολόγηση των χρεώσεων από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ  από την 1η Αυγούστου 2021. Οι αρνητικές επιπτώσεις από το γεγονός αυτό για τους πρώτους 7 μήνες του 2021 αναμένεται να ανακτηθούν στο Απαιτούμενο Έσοδο του 2023.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν οριακά κατά 0,2% σε ετήσια βάση σε 96,7 εκατ. ευρώ έναντι 96,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 94,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 3,2% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ εξαμήνου 2020,  εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,3 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2020 και β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2,9 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης ποσού 0,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 10,5% και ανήλθε στα 47,9 εκατ., έναντι 53,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 12,5% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 45,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 15,8% έναντι 54,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020 μη συμπεριλαμβάνοντας τα  ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 41,9 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 22,5% έναντι 54,1 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρεί η Συγγενής Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας με παράλληλη μείωση του επιτοκίου απόδοσης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, καθώς επίσης το α΄ εξάμηνο 2020 εμφάνισε θετική συνεισφορά από το έκτακτο έσοδο που προέκυψε από αναδιαπραγμάτευση επιτοκίου δανείων ποσού 3,2 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε 40,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 3,9% έναντι 39,3 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, με την αύξηση να οφείλεται στην θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή[3] για τον Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ .

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2020, που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,07 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να εισπράξει μέρισμα ποσού 21,4 εκατ. ευρώ.

2ο Τρίμηνο 2021 – Ανάκαμψη σε λειτουργική  και καθαρή κερδοφορία

Συνοπτικά μεγέθη* ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε εκατ. ευρώQ2 2021Q2 2020Δ%Q2 2021Q2 2020Δ%
Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς66,264,42,7%66,264,42,7%
Συνολικά Έσοδα70,167,34,0%69,467,13,5%
Λοιπά έσοδα0,40,8-50,9%0,60,9-31,2%
Λειτουργικά έξοδα23,122,81,3%22,922,61,2%
Προβλέψεις-1,8-0,1n/a-1,8-0,1n/a
EBITDA49,245,58,3%49,045,47,8%
συγκρίσιμο EBITDA47,845,64,9%47,545,54,4%
περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA68,2%67,7% 68,5%67,9% 
EBIT24,823,55,4%24,523,54,5%
συγκρίσιμο EBIT23,423,6-1,1%23,123,6-1,9%
Κέρδη προ Φόρων20,824,7-15,6%20,424,4-16,1%
Καθαρά κέρδη περιόδου24,618,731,9%24,418,432,3%

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 2ο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 4%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκαν στα 70,1 εκατ. ευρώ.  Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς ενισχύθηκε κατά 2,7%, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης φορτίων στο Σύστημα κατά το 2ο τρίμηνο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)[4] το 2ο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα 49,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 8,3% σε ετήσια βάση έναντι 45,5 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 47,8 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2ου τριμήνου του 2020, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,2 εκατ. ευρώ για το 2020, β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,8 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης ποσού 0,08 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 5,4% και ανήλθε στα 24,8 εκατ., έναντι 23,5 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2020, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 23,4 εκατ. ευρώ, έναντι 23,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο ένα έτος πριν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 2ο τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 24,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31,9% έναντι 18,7 εκατ. το 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής επίδρασης από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή[5] για τον Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

 Προοπτικές           

Τα σημαντικά έργα που έχει ήδη δρομολογήσει ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και της διασφάλισης της αδιάκοπης τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα όλων των περιοχών της χώρας. Η πορεία αυτών των έργων έχει ως εξής:

 1. Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Η δεύτερη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, προχωρά κανονικά:
  1.  Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες βυθού.
  1. Έχει ξεκινήσει η παραγωγή των καλωδιακών τμημάτων στα εργοστάσια των αναδόχων καθώς και μέρος του εξοπλισμού των Σταθμών Μετατροπής.
  1.  Οι εργασίες εγκατάστασης καλωδιακών τμημάτων έχουν ξεκινήσει στην πλευρά της Αττικής και μέχρι το τέλος του 2021 θα προχωρήσει η  εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η ηλέκτριση του έργου αναμένεται το 2023. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ, της θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί το έργο, Αριάδνη Interconnection, μέσω τραπεζικού δανεισμού 400 εκατ. ευρώ (από την ΕΤΕπ και τη Eurobank) καθώς και ευρωπαϊκούς πόρους 400 εκ. ευρώ.

 • Διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου:  H δύσκολη τεχνικά διασύνδεση  Κρήτης-Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε τον Μάιο και τέθηκε σε λειτουργία στις 3 Ιουλίου 2021. Ήδη έχει φέρει απτά οφέλη στην Κρήτη, καθώς μείωσε την παραγωγή ρεύματος από συμβατικές μονάδες και θωράκισε την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού εν μέσω τουριστικής περιόδου, μετά από βλάβη που παρουσιάστηκε σε τοπική πετρελαϊκή μονάδα στις αρχές Ιουλίου.
 • Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων: Η Δ’ Φάση (διασύνδεση Σαντορίνης, Μήλου, Φολεγάνδρου και Σερίφου με την Νάξο) έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και θα λάβει χρηματοδότηση 165 εκ. ευρώ. Μέσα στον Σεπτέμβριο προβλέπεται να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αναδόχους της διασύνδεσης Σαντορίνης με την Νάξο, ενώ στις αρχές Οκτωβρίου θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα νησιά των νοτιοδυτικών Κυκλάδων, την Φολέγανδρο, την Μήλο και την Σέριφο. Στις 14 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τον υποσταθμό Σαντορίνης με αναδόχους την Damco Energy και την Xian Electric και τίμημα 30 εκατ. ευρώ.
 • Επέκταση του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο: Στο  έργο διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου – Διστόμου εκκρεμεί η τοποθέτηση δύο πυλώνων στα Καλάβρυτα. Ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει όλες τις πιθανές λύσεις για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου. Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ έχει εκφράσει την πολιτική βούληση να επιταχύνει τις αδειοδοτικές διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου μέσω εναλλακτικής όδευσης εάν αυτό καταστεί απαραίτητο.
 • Ανατολικός Διάδρομος: Μέχρι το τέλος του 2021 ολοκληρώνεται η Γ.Μ. Μεγαλόπολη-Κόρινθος και το νέο ΚΥΤ Κορίνθου. Το έργο, που θα ενισχύσει περαιτέρω το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς με την επέκταση του συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο μέσω της νέας γραμμής Κόρινθος-ΚΥΤ Κουμουνδούρου, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024 και συνδέεται με το παρακάτω έργο, την αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου.
 • Η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου: Το έργο ανακατασκευής του ΚΥΤ Κουμουνδούρου συμβασιοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, έναντι τιμήματος 45.759.256 ευρώ. Μαζί με τη Γ.Μ. Κόρινθος-Κουμουνδούρος, έχει ενταχθεί για συγχρηματοδότηση ύψους 30 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Διεθνείς διασυνδέσεις

Σημαντικός πυλώνας εμβάθυνσης και εναρμόνισης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι διεθνείς διασυνδέσεις και για τον λόγο αυτό ο ΑΔΜΗΕ δρομολογεί σημαντικά έργα σε συνεργασία με τις γείτονες χώρες.

Ειδικότερα:

 • Προκηρύσσεται άμεσα ο διαγωνισμός για το ελληνικό τμήμα της δεύτερης διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας.
 • Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Terna για τη δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας
 • Ομοίως οι Διαχειριστές Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας εξετάζουν την αναβάθμιση της γραμμής 400 kV που συνδέει τις δύο χώρες.
 • Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνδράμει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συνδέσεων Αττική–Κρήτη και Κρήτη–Κύπρος σε συνεργασία με τον Euroasia Interconnector.
 • Δημοσιοποιήθηκε η πρόθεση δημιουργίας υποβρυχίου καλωδίου για την σύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα από τους Διαχειριστές των δύο χωρών, με σκοπό την πρόσβαση των μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων της Β. Αφρικής στην Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις 11 Μαΐου, επιτεύχθηκε ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία σύγκλισης της εγχώριας με τις γειτονικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας με τη ζεύξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στις 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με τις αγορές της Ιταλίας και της Σλοβενίας. Επόμενος στόχος είναι η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με την πανευρωπαϊκή αγορά συνεχούς διαπραγμάτευσης (XBID) στο σύνορο της Ιταλίας και της Βουλγαρίας.

Grid Telecom

Η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, ενισχύει την παρουσία της στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών, έχοντας συνάψει ήδη σημαντικές εμπορικές συμφωνίες για την αξιοποίηση του οπτικού δικτύου της. H Grid Telecom σε κοινοπραξία με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ήταν ένα από τα δύο  σχήματα που κατέθεσαν προσφορά για το τηλεπικοινωνιακό έργο ΣΔΙΤ Ultra-Fast Broadband (UFBB), προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ.

SEleNe CC

H έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (SEleNe CC) τον Ιούλιο 2021 σηματοδότησε μία νέα εποχή για την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Πλέον συμβάλλει ενεργά στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στην ενσωμάτωση των ηλεκτρικών συστημάτων των Δυτικών Βαλκανίων σε αυτή. Το SEleNe CC, αναμένεται να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα στους Διαχειριστές και να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια.

Αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ

 Τα έργα του ΑΔΜΗΕ μέχρι το τέλος της δεκαετίας πρόκειται να δημιουργήσουν ηλεκτρικό χώρο για την ανάπτυξη νέων μονάδων ανανεώσιμης και συμβατικής παραγωγής που υπερκαλύπτει τους στόχους του ΕΣΕΚ για το 2030 κατά σχεδόν 2 GW.

Σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ΕΣΜΗΕ θα διαδραματίσει και η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Διαχειριστής υλοποιεί δύο σχετικά πιλοτικά έργα:

Εκσυγχρονισμός του Συστήματος

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, που υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους 5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, περιλαμβάνει σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού του Συστήματος. Με στόχο την ανανέωση και  την αναβάθμιση παλαιωμένου εξοπλισμού, ο Διαχειριστής αντικαθιστά κυκλώματα και στοιχεία, κυρίως αυτομετασχηματιστές και διακόπτες που υπέστησαν φθορές από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ο πρόσφατος παρατεταμένος καύσωνας ή η Μήδεια τον περασμένο χειμώνα.

Επιπλέον, ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί έργα αναβάθμισης υφιστάμενων διασυνδέσεων ύψους 90 εκατ. ευρώ στα Ιόνια Νησιά, στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την Εύβοια και προχωρά με κυλιόμενο εμπροσθοβαρές πρόγραμμα ανανέωσης παγίων ύψους 200 εκατ. ευρώ στα επόμενα πέντε χρόνια.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Η εμφάνιση στις αρχές του 2020 του κορωνοϊού (Covid-19) και η εξάπλωσή αυτού το επόμενο διάστημα σε επίπεδα πανδημίας είχε περιορισμένες επιπτώσεις στην περίοδο 01/01/2021-30/06/2021 στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα υπήρξε μείωση στα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος ενώ υπήρξε ταυτόχρονα και μια αύξηση των εξόδων που σχετίζονται με τα μέτρα τα οποία ο Όμιλος έλαβε και σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την εξάπλωση του ιού, προχώρησε έγκαιρα σε λήψη δέσμης έκτακτων μέτρων, σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΔΥ για ενημέρωση επί των εξελίξεων και λήψη κατευθυντήριων οδηγιών. Αξίζει να τονιστεί, πως προς αυτή την κατεύθυνση, έχει αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του στρατηγικού εταίρου State Grid, ο οποίος έχει ήδη λάβει εκτεταμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Κίνα.

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν κυρίως προστατευτικά μέτρα για την υγεία των εργαζόμενων του Ομίλου όπως αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:

 • Καθορισμός ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης λόγω κορονοϊού (Business Continuity Group – BCG), υπεύθυνης για την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.
 • Ενισχυμένα μέτρα προστασίας στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση, τη λειτουργία και τον Έλεγχο του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας κατά 50% για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Χωροταξικές ρυθμίσεις ώστε οι υπάλληλοι να κάθονται είτε μονοί τους ή αν είναι μεγάλος ο χώρος ανά δύο.
 • Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με εξαίρεση όσων λαμβάνουν ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 • Εκπόνηση Εκτίμησης Επικινδυνότητας λόγω κορονοϊού (Specific Risk Assessment), όπου εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και καταγράφονται τα εφαρμοζόμενα/προτεινόμενα μέτρα.
 • Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης όλων των εργαζομένων.
 • Διανομή ατομικών μασκών προστασίας καθώς και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους.
 • Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων
 • Η θερμομέτρηση είναι υποχρεωτική, για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατά την είσοδο τους στα κτίρια της Εταιρείας.

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας Covid-19, τέθηκε σε εφαρμογή και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την προστασία της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου και της Εταιρείας.

 • Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τον προϋπολογισμό του 2021 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα επηρεαστούν σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας.
 • Επαναξιολογήθηκε προσεκτικά το Επενδυτικό πλάνο του 2021, όμως εκτίμηση της Διοίκησης είναι πως δεν θα επηρεαστεί ουσιωδώς η υλοποίησή του. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται διαρκώς με βάση την εξέλιξη της κρίσης.
 • Ο Όμιλος διαθέτει καλή χρηματοοικονομική θέση, ενώ η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα είναι σε υψηλά επίπεδα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετριασμού του ρίσκου, που ενέχει η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης αλλά και διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου.

  ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – Ανασκόπηση Αποτελεσμάτων

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 20,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 311 χιλ. ευρώ έναντι 173 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 73 χιλ. ευρώ των Αμοιβών Προσωπικού και κατά 60 χιλ. ευρώ σε δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση της Εταιρεία στις διατάξεις του νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 61 χιλ. ευρώ χαμηλότερα κατά 56,7%  έναντι 141 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020, μείωση που οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο μέσο επιτόκιο απόδοσης όπως διαμορφώθηκε στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας εν μέρει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30.06.2021 ανέρχονταν σε 28,2 εκατ. ευρώ ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3% έναντι 20 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020.

Η Εταιρεία στις 13.09.2021 διένειμε υπόλοιπο μερίσματος για την χρήση 2020 και προμέρισμα για την χρήση 2021[6]. Το ποσό του μερίσματος εγκρίθηκε στις 14.07.2021 κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ανήλθε σε 4.152.800 ευρώ ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του προμερίσματος για την χρήση 2021 ύψους 19.812.800 ευρώ ή 0,085 ευρώ ανά μετοχή το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο υπ’ αριθμόν 69/08.07.2021 συνιστώντας συνολική καταβολή 23.965.600 ή 0,103 ευρώ ανά μετοχή.

 ΑΔΜΗΕ Α.Ε. – Ανάλυση Εσόδων και Βασικών Λειτουργικών Δαπανών

Οι κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρέχονται από την Συγγενή Εταιρεία της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο των ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεών της για το εξάμηνο που έληξε στις 30.06.2021, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Ανάλυση ΕσόδωνΟΜΙΛΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε εκατ. ευρώH1 2021H1 2020Δ%H1 2021H1 2020Δ%
Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς130,8131,2-0,3%130,8131,2-0,3%
Έξοδα από σύμβαση παραχώρησης0,00,0 n/a-1,3-0,4230,5%
Χρεώσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή51,2172,6-70,3%51,2172,6-70,3%
Αποδόσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή-51,2-172,6-70,3%-51,2-172,6-70,3%
Λοιπές πωλήσεις:      
Έσοδα από εργολαβίες0,90,0n/a0,90,0n/a
 Έσοδα Υποστήριξης Παγίων ΔΕΔΔΗΕ4,64,8-4,1%4,64,8-4,1%
Ληφθείσες συμμετοχές πελατών1,21,4-12,9%1,21,4-12,9%
 Έσοδα από ανάκτηση διοικητικών δαπανών0,40,298,8%0,40,298,8%
Λοιπές0,00,1-73,9%0,00,0n/a
Σύνολο Λοιπών Πωλήσεων7,16,59,7%7,16,410,9%
     Σύνολο137,9137,60,2%136,6137,2-0,4%

Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά το α’ εξάμηνο 2021 σημείωσαν οριακή μείωση της τάξης του 0,3%  και ανήλθαν στα 130,8 εκατ. ευρώ έναντι 131,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Εντός του Ιουνίου, η ΡΑΕ με απόφασή[7]  της επαναπροσδιόρισε τις χρεώσεις χρήσης συστήματος για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην τιμολόγηση των χρεώσεων από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ  από την 1η Αυγούστου 2021. Οι αρνητικές επιπτώσεις από το γεγονός αυτό για τους πρώτους 7 μήνες του 2021 αναμένεται να ανακτηθούν στο Απαιτούμενο Έσοδο του 2023.

Οι συνολικές λοιπές πωλήσεις ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 9,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου που οφείλεται στη θετική συνεισφορά της αύξησης των εσόδων από εργολαβίες κατά 0,9 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα το α΄ εξάμηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 7,8% και ανήλθαν σε 45,2 εκατ. ευρώ, έναντι 41,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2020. 

Λειτουργικά ΈξοδαΟΜΙΛΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε εκατ. ευρώH1 2021H1 2020Δ%H1 2021H1 2020Δ%
Αμοιβές προσωπικού28,127,81,0%27,927,80,5%
Εργολαβικό κόστος0,90,0n/a0,90,0n/a
Υλικά και αναλώσιμα0,40,7-45,9%0,40,7-45,9%
Παροχές τρίτων 2,52,6-2,1%2,52,6-2,1%
Αμοιβές τρίτων 7,14,365,7%6,74,068,2%
Φόροι – τέλη1,61,148,0%1,61,150,7%
Λοιπά έξοδα4,75,5-14,1%4,75,4-12,9%
Σύνολο45,241,97,8%44,741,57,6%
      

Αναλυτικότερα, οι Αμοιβές προσωπικού αυξήθηκαν οριακά κατά 1,0% στα 28,1 εκατ. ευρώ, ενώ το εργολαβικό κόστος διαμορφώθηκε στα 0,9 εκατ. ευρώ και το οποίο συνδέεται με την αντίστοιχη αύξηση των εργολαβικών εσόδων.  Παράλληλα τα κονδύλια Αμοιβές Τρίτων και Παροχές Τρίτων εμφάνισαν αθροιστικά μια αύξηση ποσού 2,7 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε αμοιβές απασχολουμένων με συμβάσεις έργου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ομίλου, ενώ τα Λοιπά έξοδα σημείωσαν μείωση κατά 14,1% στα 4,7 εκατ. ευρώ.

Οι Συνολικές προβλέψεις, ανήλθαν σε απελευθέρωση ποσού 2,9 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού ύψους 0,15 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε αγωγές τρίτων κατά της Συγγενούς που απορρίφθηκαν και για τις οποίες η ΑΔΜΗΕ ΑΕ είχε σχηματίσει σχετική πρόβλεψη αλλά και σε απελευθέρωση πρόβλεψης για τέλη κτηματογράφησης ποσού 2,2 εκατ. ευρώ. Οι Αποσβέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα  48,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,5%, κυρίως λόγω της  αύξησης των περιουσιακών του στοιχείων ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν  στα 1,5 εκατ. ευρώ από 7,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, κυρίως λόγω της μείωσης των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας με παράλληλη μείωση του επιτοκίου απόδοσης σε σχέση με τη προηγούμενη περίοδο, καθώς επίσης το α΄ εξάμηνο 2020 εμφάνισε θετική μη επαναλαμβανόμενη συνεισφορά από το έκτακτο έσοδο που προέκυψε από αναδιαπραγμάτευση επιτοκίου δανείων ποσού 3,2 εκατ. ευρώ. Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν στα 7,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 13,6% ευρώ κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης την μόχλευσης που έχει προχωρήσει η Συγγενής Εταιρίας, ωστόσο οι αναχρηματοδοτήσεις των κοινοπρακτικών δανείων που προχώρησε ο ‘Όμιλος εντός του 2020 αντιστάθμισε μερικώς την συγκεκριμένη αύξηση του κόστους.   

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα περίοδο είναι 22% και ο τρέχων φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 10,4 εκατ. ευρώ, ενώ η θετική επίδραση ως αποτέλεσμα της μείωσης του φορολογικού συντελεστή ανήλθε στο ποσό των 8,8 εκατ. ευρώ. Το α’ εξάμηνο οι ενοποιημένες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 95,6 εκατ. ευρώ έναντι 98 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.

Οι Επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 153,7 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 25,3% έναντι 122,6 εκατ. ευρώ το  α’ εξάμηνο 2020 και αφορούν κυρίως τα έργα των Κυκλάδων (Φάση Δ), το έργο διασύνδεσης της Κρήτης-Πελοποννήσου και Κρήτης – Αττικής, καθώς επίσης και την αναβάθμιση και ενίσχυση του Συστήματος Μεταφοράς.

Ο συνολικός Δανεισμός του Ομίλου, αφορά τα δάνεια της ΑΔΜΗΕ ΑΕ όπου στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ  
Εκατ. Ευρώ 
ΕΤΕπ442,5
Νέο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό338,0
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων2,4
Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης δανείων-4,6
Σύνολο778,4


Κύριες Εξελίξεις – Γεγονότα

Την 20.05.2021  η Ρυθμιστική αρχή Ενέργειας με την 345/2021 απόφασή της κοινοποίησε στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ απόφασή της σχετικά με την μη έγκαιρη ενημέρωση αναφορικά με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου του Δυτικού Διαδρόμου επέκτασης των 400 kV στην Πελοπόννησο επιβάλλοντας πρόστιμο ποσού 5 εκατ. ευρώ. Η Διοίκηση της Συγγενούς Εταιρείας άσκησε εμπρόθεσμα αίτηση αναθεώρησης ζητώντας την εξαφάνιση ή την μεταρρύθμιση της 345/2021 απόφαση της ΡΑΕ. , ενώ η νομική εκτίμηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ είναι ότι συντρέχουν βάσιμοι νομικοί λόγοι, οι οποίοι δύνανται να ανατρέψουν την απόφαση της ΡΑΕ. Ως εκ τούτου η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι είναι περισσότερο πιθανό να υπάρξει θετική έκβαση στην υπόθεση αυτή και για αυτό δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

Την 24.06.2021 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υπέγραψε την νέα Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση 495/2021). Το Επιτρεπόμενο και το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ περιλαμβάνει και το κεφαλαιουχικό κόστος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που σχετίζεται με την κυριότητα παγίων που κατασκευάζονται ως Έργα Μείζονος Σημασίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, και τα οποία ενσωματώνονται στην περιουσιακή βάση του Διαχειριστή και παρακολουθούνται είτε μέσω του Ρυθμιστικού Μητρώου Παγίων και της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης, είτε μέσω Ειδικής Περιουσιακής Βάσης του ΕΣΜΗΕ (αναφορικά με τα Έργα Μείζονος Σημασίας), όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει της παρούσας Μεθοδολογίας.

Tον Ιούλιο η ΑΔΜΗΕ ΑΕ προχώρησε σε  έκδοση ομολογιών Ευρώ 90 εκατ.  με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης στο πλαίσιο του ομολογιακού δανείου της Εταιρείας, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο 2020, 400 εκατ. ευρώ.

Την 14.07.2021 εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ οι αλλαγές στο καταστατικό με στόχο την ευθυγράμμιση και συμμόρφωση της Εταιρείας με τον νέο νόμο 4706/2020, αναβαθμίζοντας το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησής της.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4821/2021, άρθρο 108, από την 01.08.2021, το σύνολο των παγίων περιουσιακών στοιχείων υψηλής τάσης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, από τη ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εντάσσονται στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και στο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ) του ΕΣΜΗΕ και τελούν υπό τη διαχείριση του ΑΔΜΗΕ. Σε ότι αφορά το τίμημα που καλείται να πληρώσει ο ΑΔΜΗΕ στη ΔΕΗ, αυτό θα αφορά στην εμπορική αξία των παγίων της Κρήτης. 

 • Συγκεκριμένα, το συνολικό τίμημα διακρίνεται σε δύο μέρη με το πρώτο να είναι ίσο με την ρυθμιστική αξία των παγίων και το οποίο θα συμπεριληφθεί άμεσα στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΕΣΜΗΕ από την ημερομηνία μεταβίβασης, για να ανακτηθεί μέσω των χρεώσεων χρήσης του ΕΣΜΗΕ.
 • Σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων παγίων από ανεξάρτητο εξειδικευμένο εκτιμητή εγνωσμένης αξίας και κοινής αποδοχής των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ, βάσει του οποίου ο ΑΔΜΗΕ θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον ως τίμημα την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της ρυθμιστικής αξίας και της εμπορικής αξίας των παγίων.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όλες οι δηλώσεις σχετικά με τη μελλοντική οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τις προοπτικές για το 2021 και για τα επόμενα χρόνια που βασίζονται στην επιχειρηματική στρατηγική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στα επιχειρηματικά της σχέδια, οι επιπτώσεις των παγκόσμιων, τοπικών οικονομικών και ενεργειακών συνθηκών, ο αντίκτυπος της κρίσης του δημόσιου χρέους, οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές, η μελλοντική διανομή μερισμάτων και οι πρωτοβουλίες διαχείρισης όσον αφορά στις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλέσουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων, διότι οι τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις ενδέχεται να μην είναι ακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αναμένονται στις μελλοντικές δηλώσεις για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων που περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το Ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. που σχεδιάστηκε αρχικά και εγκρίθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της θυγατρικής της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις της Εταιρείας μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. είναι μέτοχος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ποσοστό 51%. Στο πλαίσιο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η μοναδική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι η συμμετοχή της στον ΑΔΜΗΕ και η μοναδική πηγή εσόδων της είναι το μέρισμα που εισπράττει. Η συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στον ΑΔΜΗΕ λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η αποστολή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι να ευθυγραμμίζεται με όλες τις δραστηριότητες της Συγγενούς της εταιρείας ΑΔΜΗΕ.

Οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.admieholding.gr

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διαχειρίζεται το ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Βασική του αποστολή είναι η συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρικό ρεύμα κατά τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Από τις 20 Ιουνίου 2017 ο ΑΔΜΗΕ ακολουθεί το μοντέλο του πλήρως ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή και το ρυθμιστικό του πλαίσιο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την κοινοτική οδηγία 2009/72. Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών του Συστήματος.

Το δίκτυο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποτελείται από γραμμές μεταφοράς μήκους 12.393 χιλιομέτρων, εναέριες, υποβρύχιες και υπόγειες, καθώς και διεθνείς διασυνδέσεις με την Ιταλία, την Αλβανία, την Βόρεια Μακεδονία, την Βουλγαρία και την Τουρκία. Το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας και των συνδεδεμένων με αυτό νησιών λειτουργεί σε υψηλή (150kV) και υπερυψηλή τάση (400kV).

Πληροφορίες:

Γραφείο Σχέσεων με Επενδυτές

Τηλ: +30 210 3636 936, Email: ir@admieholding.gr

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 – 30/06/2021[8]                              

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 – 30/06/2021                              (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

  Όμιλος Εταιρεία
Έσοδα:01/01/2021- 30/06/202101/01/2020- 30/06/2020*[9]01/01/2021- 30/06/202101/01/2020- 30/06/2020*
Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς130.783131.157130.783131.157
Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης0,00,0(1.287)(390)
Έσοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή51.249172.61451.249172.614
Έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή(51.249)(172.614)(51.249)(172.614)
Λοιπές πωλήσεις7.1116.4817.1056.406
Συνολικά Έσοδα 137.893137.638 136.601137.173
Έξοδα /(έσοδα):
Αμοιβές προσωπικού28.08327.81127.94627.795
Αποσβέσεις 48.80143.36048.78143.356
Εργολαβικό κόστος8784387843
Υλικά και αναλώσιμα386712386712
Παροχές τρίτων 2.5042.5582.5032.558
Αμοιβές τρίτων 7.0624.2636.6713.965
Φόροι – τέλη1.6041.0831.6011.062
Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) για κινδύνους και έξοδα(2.959)148(2.959)160
Λοιπά έσοδα(1.051)(1.326)(1.093)(1.383)
Λοιπά έξοδα4.6865.4574.7145.409
Συνολικά έξοδα 89.99484.109 89.42883.677
Κέρδη / (ζημίες) χρήσης      
προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων 47.89953.529 47.17453.496
Χρηματοοικονομικά έξοδα(7.504)(6.607)(7.502)(6.607)
Χρηματοοικονομικά έσοδα1.5237.1771.0956.656
Κέρδη / (ζημίες) χρήσης προ φόρων 41.91854.099 40.76653.545
Φόρος εισοδήματος (1.046)(14.757)(683)(14.612)
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης 40.87139.342 40.08338.933

Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 30/06/2021                                                  (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Όμιλος Εταιρεία
30/6/202131/12/2020* 30/6/202131/12/2020*
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2.563.1162.465.304 2.562.6622.464.781
Ασώματες ακινητοποιήσεις 5.8996.596 5.8326.522
Δικαιώματα χρήσης παγίων 1.3501.072 1.3331.072
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις                          –                      – 201.800201.800
Επενδύσεις σε συγγενείς 1.3601.239 1.0501.050
Χρηματ/κα περ. στοιχεία στο αποσβ/νο κόστος 3.9724.035 3.9724.035
Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις από μισθώσεις 3.8923.869 2.8432.763
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 13.4657.451 13.4657.451
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.593.0542.489.565 2.792.9572.689.474
Κυκλοφορούν ενεργητικό:  
Αποθέματα  57.72053.080 57.72053.080
Εμπορικές απαιτήσεις  149.951180.088 150.919180.954
Λοιπές απαιτήσεις 125.666110.641 123.061110.318
Βραχυπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 220190 121119
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 104.780248.478 76.667161.359
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 438.336592.477 408.488505.830
Σύνολο ενεργητικού 3.031.3913.082.042 3.201.4453.195.304
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Ίδια κεφάλαια:  
Μετοχικό κεφάλαιο 38.44438.444 38.44438.444
Τακτικό αποθεματικό 13.01413.014 12.81512.815
Λοιπά αποθεματικά -11.384-11.201 -11.376-11.197
Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων 893.967886.163 893.967886.163
Αποτελέσματα εις νέο 437.573438.776 433.246435.237
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   1.371.6151.365.197 1.367.0961.361.462
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:  
Μακροπρόθεσμος δανεισμός  731.738719.379 704.674721.539
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού 17.30917.436 17.30917.436
Λοιπές προβλέψεις 18.20122.363 18.20122.363
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 179.450196.383 179.469196.393
Επιχορηγήσεις 322.153325.287 322.153325.287
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.145958 1.134958
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης                          –                      – 197.568130.940
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.28920.219 15.19415.472
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   1.292.2851.302.026 1.455.7021.430.389
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:  
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   138.922200.160 153.689188.185
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 247150 241150
Βραχυπρ/σμο μέρος μακροπρ/μου  δανεισμού 46.67735.038 46.67735.038
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 40.97231.382 37.41430.982
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 18.07314.307 18.02515.316
Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά) [10] 122.600133.781 122.600133.781
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 367.490414.819 378.646403.453
Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων  3.031.3913.082.042 3.201.4453.195.304


ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-30/06/2021

(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΌμιλοςΕταιρεία
01/01/2021  30/06/202101/01/2020  30/06/202001/01/2021  30/06/202101/01/2020  30/06/2020
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες 
Κέρδη προ φόρων 41.91854.09940.76653.545
Προσαρμογές για: 
Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων 55.20447.23155.18447.227
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -6.403-3.871-6.403-3.871
Πιστωτικοί τόκοι -1.484-7.177-1.095-6.656
Λοιπές προβλέψεις -2.918148-2.959160
Διαγραφές παγίων και μεταφορές στο εργολαβικό κόστος 1.4858341.485834
Ζημία από αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων  – –
Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων 1481.2661481.266
Κέρδος από απαναγνώριση RoU  –
Κέρδος από απo-αναγνώριση οπτικών ινών -39 – –
Κέρδος από συγγενείς εταιρείες -126-114
Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι-έξοδα 7.3565.3417.3545.340
Προβλέψεις προσωπικού 479243479243
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 95.62098.00094.95998.088
(Αύξηση)/μείωση σε: 
Εμπορικές απαιτήσεις 33.38017130.410-1.375
Λοιπές απαιτήσεις -20.208-3.835-18.4242.829
Αποθέματα -5.7671.919-5.7671.919
Αύξηση/(μείωση) σε: 
Εμπορικές υποχρεώσεις -45.651-29.941-23.500-33.771
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα -10.16512.191-12.84212.185
Καταβολές αποζημίωσης στην περίοδο133-221133-220
Πληρωμές φόρων-49 –0 –
Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες 47.29378.28464.96979.655
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Είσπραξη τόκων7633.8774313.406
Είσπραξη επιχορηγήσεων2.4617622.461762
Είσπραξη κεφαλαίου από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις69 – –
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες και σε  χρηματ. στοιχείων –-50-50
Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων-169.075-98.642-97.938-98.600
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστ/τες -165.782-94.053-95.046-94.482
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού -5.333-43.278-5.333-43.278
Πληρωμή μερισμάτων , προμερισμάτων -42.074-51.457-42.074-51.457
Πληρωμή τόκων από Χρηματοδ. Μισθώσεις -113-110
Έξοδα σύναψης δανείων -589 –
Αντλήσεις Δανείων 30.000100.000 –100.000
Πληρωμή τόκων -7.100-4.663-7.097-4.661
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματ/κές δραστ/τες -25.209602-54.615604
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων -143.698-15.163-84.692-14.223
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης περιόδου 248.478425.170161.359224.351
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους περιόδου 104.780410.00776.667210.128
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el) που εφαρμόζονται από την 3η Ιουλίου 2016 στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ),  o Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της χρηματοοικονομικής του θέσης. Οι εναλλακτικοί δείκτες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου και της Εταιρείας χρησιμοποιούνται οι κάτωθι δείκτες:

Δημοσιευμένα κέρδη EBIΤ (Δείκτης κερδών πριν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τον φόρο εισοδήματος)

Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί την καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πωλήσεων  μείον το σύνολο των εξόδων. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο των πωλήσεων.

Συγκρίσιμα κέρδη EBIT (Adjusted EBIT)

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBIT (Adjusted EBIT) ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη EBIT, προσαρμοσμένα με την επίδραση από α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων.

Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA (Δείκτης κερδών πριν από τις αποσβέσεις και απομειώσεις, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τον φόρο εισοδήματος) 

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πωλήσεων  μείον το σύνολο εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο των πωλήσεων.

Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (Adjusted EBITDA)  

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (Adjusted EBITDA) ορίζονται ως τα Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA, προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), και β) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων .

Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και δ) των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων.

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη (Adjusted Net Income)

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ορίζονται ως τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη όπως προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών , γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και δ) των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων.

Δείκτης Καθαρού δανεισμού/EBITDA

Ο δείκτης Καθαρός δανεισμός/EBITDA αντικατοπτρίζει κατά πόσο τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων του Ομίλου και της Εταιρείας καλύπτουν τον καθαρό δανεισμό της (όπως αυτός ορίζεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο).

Καθαρός Δανεισμός

Ως καθαρός δανεισμός ορίζεται ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός συμπεριλαμβανομένου και των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών και υποδεικνύει το επίπεδο ρευστότητας καθώς και την ικανότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να αποπληρώνει τους τόκους.

Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει πόσο αποδοτικά χρησιμοποίησε ο Όμιλος και η Εταιρεία τα κεφάλαιά της για να δημιουργήσει πρόσθετα κέρδη και υπολογίζεται ως εξής: Κέρδη προ φόρων προς Ίδια Κεφάλαια.

Ο υπολογισμός των παραπάνω δεικτών (εκτός από τους συγκρίσιμους επιλεγμένους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης) προκύπτει απευθείας από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τον τρόπο υπολογισμού των συγκρίσιμων επιλεγμένων εναλλακτικών δεικτών μέτρησης.

*Κυρίως περιλαμβάνονται :

α) για το εξάμηνο 2021 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας ποσού 0,04 εκατ. ευρώ, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,44 εκατ. ευρώ, απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2,96 εκατ. ευρώ

β) για το εξάμηνο 2020 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας ποσού 0,108 εκατ. ευρώ, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,185 εκατ. ευρώ, καθώς και πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,148 εκατ. ευρώ

Προβλέψεις:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,4 εκατ. Ευρώ για το 2ο τρίμηνο 2021, έναντι πρόβλεψης 0,2 εκατ. ευρώ για το 2ο τρίμηνο 2020

 β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,8 εκατ. Ευρώ για το 2ο τρίμηνο έναντι απελευθέρωση πρόβλεψης ποσού 0,08 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2020


[1] Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), το συγκρίσιμο EBITDA, τo συγκρίσιμο ΕΒΙΤ και ο καθαρός δανεισμός θεωρούνται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ). Για τους ορισμούς και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στo παράρτημα A

[2] Απόφαση ΡΑΕ 492/2021

[3] Σύμφωνα με τον Νόμο 4799/2021 – ΦΕΚ 78/Α/18-5-2021 ο φορολογικός συντελεστής για τη χρήση 2021 μειώθηκε σε 22%. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με συντελεστή 22% για την περίοδο 1/1–30/06/2021 και με 24% για την συγκριτική περίοδο 1/1–30/06/2020

[4] Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), το συγκρίσιμο EBITDA, τo συγκρίσιμο ΕΒΙΤ και ο καθαρός δανεισμός θεωρούνται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ). Για τους ορισμούς και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στo παράρτημα A

[5] Σύμφωνα με τον Νόμο 4799/2021 – ΦΕΚ 78/Α/18-5-2021 ο φορολογικός συντελεστής για τη χρήση 2021 μειώθηκε σε 22%. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με συντελεστή 22% για την περίοδο 1/1–30/06/2021 και με 24% για την συγκριτική περίοδο 1/1–30/06/2020

[6] Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. έχει ως κύρια πηγή εσόδου το μέρισμα από την συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Όλα τα μερίσματα υπόκεινται στις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις του Ν 4646/ 2019.

[7] Απόφαση ΡΑΕ 492/2021

[8] Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. προχώρησε σε αναδιατύπωση των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης με αποτέλεσμα το υπόλοιπο των λογαριασμών «Λοιπές Απαιτήσεις» και «Αποτελέσματα εις νέο» της 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 να μειωθούν κατά το ποσό των Ευρώ 20.625χιλ. και Ευρώ 13.920 χιλ. αντίστοιχα, ενώ, δεν υπήρξε καμία επίδραση στα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας της προηγούμενης χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση των σχετικών κονδυλίων και την συμφωνία με τα ποσά που δημοσι-εύτηκαν στην  Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση του 2020, μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική ενότητα των δημοσιευμένων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εξαμήνου της Εταιρείας

** Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας.

[10] *Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας.

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...