Αρδευτικό δίκτυο στη θέση Καντρί-Χρηματοδότηση ύψους 1,3 εκ. ευρώ στον δήμο Μαλεβιζίου

Χρηματοδότηση ύψους 1,3 εκ. ευρώ για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη θέση Καντρί , εξασφάλισε ο δήμος Μαλεβιζίου.

Η πρόταση του είναι μέσα στις επιλέξιμες, στον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων που δημοσιοποίησε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για το πρόγραμμα  «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» για μικρά αρδευτικά έργα προϋπολογισμού έως 2,2 εκατ. €,.

 Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων, ανακοινώθηκε,  μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 5473/23-12-2021 Πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Στον πίνακα παρουσιάζονται:

Α) Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται προς ένταξη στο πλαίσιο της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης και πιστώσεων υπερδέσμευσης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά με το οικονομικό τους αντικείμενο όπως διαμορφώθηκε κατά το διοικητικό έλεγχο. Οι παραδεκτές αιτήσεις ανέρχονται σε 112 με σωρευτική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 214.363.947,61 ευρώ.

Β) Οι μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση του κάθε κριτηρίου επιλεξιμότητας και τη βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου επιλογής τόσο των παραδεκτών, όσο και των μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης αναγράφονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α..

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Δελτίου Τύπου του ΥπΑΑΤ, οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν προσφυγή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών, από την επομένη ημέρα της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πίνακα στις Υπηρεσίες των δικαιούχων. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφυγών η 07/03/2023.

Οι τυχόν προσφυγές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων - Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών θα επικαιροποιηθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου.

Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Α.Α.:www.agrotikianaptixi.gr.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών.


ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΗΣ 336×336
Ροή ειδήσεων - Τελευταία Νέα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ