1,5 εκατ. ζημιά για τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου το 2022 – Αιτία η αύξηση της τιμής του ρεύματος

Δείτε την έκθεση του Δ.Σ με τις ζημίες, την εξέλιξη των εργασιών και τις προβλέψεις για το μέλλoν

Μια χρονιά κατά την οποία στο 1,5 εκατ. ευρώ οι οικονομικές ζημίες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου ήταν το 2022, σύμφωνα με τον ισολογισμό που πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, παρόντος του διευθυντή της επιχείρησης και ορκωτού λογιστή.

Οι ζημίες το 2021 ήταν 226.000 ευρώ και όπως επισημαίνεται η αύξηση των ζημιών οφείλονται κυρίως, όπως αναφέρεται και στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αύξηση της δαπάνης προς τη ΔΕΗ , εξαιτίας της αύξησης της τιμής του ρεύματος.Όσον αφορά στην προβλεπόμενη πορεία στην έκθεση του Δ.Σ τονίζεται: "Η Διοίκηση της Επιχείρησης είναι αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία παρά τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην αγορά. Συνεχής σκοπός της Διοίκησης της Επιχείρησης παραμένει η αξιοποίηση του δικτύου της, η επέκταση του και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές".

Αναλυτικά η 'Εκθεση του ΔΣ με ημερομηνία 25-10 -2023 και ημερομηνία:

Α. Εξέλιξη των εργασιών

Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως, υπήρξαν ζημιογόνα. Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό ευρώ2.460.475,13 , σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση της τάξεως του 1,65 % περίπου (40χιλ περίπου).
 • Οι ζημιές της χρήσεως ανήλθαν σε ευρώ 1.505χιλέναντι ζημιών 226 χιλ τη προηγούμενη χρήση. Η αύξηση αυτή των ζημιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση της δαπάνης προς τη ΔΕΗ , εξαιτίας της αύξησης της τιμής του ρεύματος.
 • Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού) ανέρχεται σε ευρώ 35.617.650,10 (2021: ευρώ 34.086.291,99), οι υποχρεώσεις σε ευρώ 25.458.674,48(2021: ευρώ22.340.330,00) ,η καθαρή θέση ανήλθε σε ευρώ 10.057.229,17 (2021:11.652.364,34ευρώ), ενώ οι προβλέψεις ανήλθαν σε ποσό ευρώ101.746,45 (2021: ευρώ93.597,65). 

  B. Προβλεπόμενη πορεία

   

  Η Διοίκηση της Επιχείρησης είναι αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία παρά τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην αγορά. Συνεχής σκοπός της Διοίκησης της Επιχείρησης παραμένει η αξιοποίηση του δικτύου της, η επέκταση του και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

  Γ. Κίνδυνοι και Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

  Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου, και ο κίνδυνος ρευστότητας. Πολιτικές διαχείρισης κινδύνου εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της δημοτικής επιχείρησης. Είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που αναφέρονται παραπάνω.

  Πιστωτικός κίνδυνος

  Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημιάς για την επιχείρηση σε περίπτωση που ένας τρίτος σε μεταξύ τους συναλλαγή δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις της επιχείρησης από τους πελάτες/καταναλωτές. Η Έκθεση της επιχείρησης σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε καταναλωτή. Ο πιστωτικός κίνδυνος της επιχείρησης είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό καταναλωτών.

  Κίνδυνος αγοράς

  Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο αλλαγών τιμών και επιτοκίων που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων.

  Συναλλαγματικός κίνδυνος Η επιχείρηση δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω του ότι οι συναλλαγές της πραγματοποιούνται κυρίως σε Ευρώ.

   Κίνδυνος επιτοκίου

  Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίων διότι τα έσοδα της από επενδυτικές δραστηριότητες επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά όπως και το χρηματοοικονομικό κόστος του τραπεζικού δανεισμού της. Η επιχείρηση δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης κινδύνου ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο από τις συνθήκες της αγοράς. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η επιχείρηση να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν

  . Η προσέγγιση που υιοθετεί για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Ο κίνδυνος αυτός είναι αυξημένος καθώς παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση στις εισπράξεις των εμπορικών της απαιτήσεων. Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η επιχείρηση διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού.

  Δ. Βασικές λογιστικές αρχές και εκτιμήσεις

  Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις του Ν.4308/2014 "Πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ". Για την κατάρτιση της κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης, της χρήσης που έληξε 31/12/2022 και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 01/01/2022-31/12/2022, εφαρμόστηκαν οι εξής βασικές λογιστικές αρχές:

  *Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) μείον τυχόν απομειώσεις. Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση την ωφέλιμη ζωή τους.

  *Τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου.

  *Τέθηκαν κριτήρια χαρακτηρισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε κυκλοφορούν ή μη ενεργητικό και βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, ανάλογα με το χρόνο διακανονισμού μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.

  Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω.

  Ζημιές απομείωσης

  Ενσώματων παγίων: Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν θα εισρεύσουν μελλοντικά οφέλη από την εκμετάλλευση των ενσώματων παγίων λόγω τεχνολογικής απαξίωσης ή άλλων συνθηκών τότε δημιουργούνται σε βάρος των αποτελεσμάτων προβλέψεις απομείωσης. Επισφαλείς Απαιτήσεις: Οι απαιτήσεις της Εταιρείας επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης Απαξιωμένα Αποθέματα: Τα αποθέματα απεικονίζονται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους

   

  Δικαστικές υποθέσεις

  Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για δικαστικές υποθέσεις. Υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις σε εξέλιξη για τις οποίες ο ακριβής χρόνος τελεσιδίκησης και εκροής είναι αβέβαιος. Η διοίκηση αναγνωρίζει προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων της, βασιζόμενη σε εκτιμήσεις της νομικής υπηρεσίας για το ποσό που τυχόν θα απαιτηθεί να καταβάλει κατά την τελεσιδίκηση μιας υπόθεσης. Όταν το τελικό αποτέλεσμα που θα αποφασιστεί στο τελικό βαθμό εκδίκασης διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης οριστικοποίησης της δικαστικής υπόθεσης.

   Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

  Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και η επίδραση που τα γεγονότα αυτά μπορεί να επιφέρουν. Ε. Παροχές, προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. Οι αμοιβές των μελών ΔΣ για τη χρήση 2022 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 19.738,80(2021: ευρώ 18.541,80). Δεν υπάρχουν την 31/12/2022 προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

   

  ΣΤ. Περιβαλλοντικά θέματα

  Η προσπάθεια της Επιχείρησης για την προστασία του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των κανόνων, των απαιτούμενων ρυθμίσεων και τη λήψη των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων. Εκφράζεται και από την δέσμευσή της να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Τα μέτρα και οι αρχές της Επιχείρησης για την προστασία του Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα:

  *Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει ως Επιχείρηση πέραν των νομικών μας υποχρεώσεων.

  * Εκτίμηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον, καταγραφή κινδύνων, εκτίμηση κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων από τις παλαιότερες, παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητες και αξιοποίηση των εκτιμήσεων αυτών στα μακροπρόθεσμα προγράμματα και στους νέους σχεδιασμούς.

  *Έλεγχος και συνεχής μείωση των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.

  *Βελτίωση της διαχείρισης των καταλοίπων με την προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή αξιοποίησης.

  *Έλεγχος της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας.

  *Πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, ακόμα και τυχαίας ή άλλων μεγάλων ατυχημάτων.

  *Μελέτη, διατήρηση και εξέλιξη των κατάλληλων μέσων πρόληψης και καταστολής, ιδιαίτερα στην περίπτωση τροποποίησης των εγκαταστάσεων.

  *Διόρθωση κάθε απόκλισης που διαπιστώνεται, με τη θέσπιση και υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης/αποκατάστασης και προληπτικών ενεργειών.

  *Εκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου.

   

  Ζ. Υποκαταστήματα Η επιχείρηση δεν έχει υποκαταστήματα.

  Η. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

  Δεν υφίστανται σημαντικά γεγονότα

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ