Μνημείο στον Άγιο Γεώργιο Κοκκινιάκο στον Κρουσώνα για τα θύματα των εργατικών ατυχημάτων

Petite Perle 300×250

Στη δημιουργία μνημείο για τα θύματα των Εργατικών ατυχημάτων στον Άγιο Γεώργιο Κοκκινιάκο στον Κρουσώνα θα προχωρήσει ο Δήμος Μαλεβιζίου.

Στην προκήρυξη του έργου, προϋπολογισμού  37.200 ευρώ, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου με την υπογραφή του αντιδημάρχου Άρη Σαλούστρου αναφέρεται:

"Ο Δήμος Μαλεβιζίου προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την  ανάθεση του έργου "ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ", Προϋπολογισμού 37.200,00 € και προσκαλεί τους παραπάνω Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην παροχή αυτών των έργων , να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
 3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
 5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 01/2024  Μελέτης, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται
 6. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 26-02-2024, στα Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, Οδός Πλ. Μ. Κατσαμάνη- Γάζι , Πληροφορίες Κ Δασκαλάκη τηλ.: 2813400652.
 7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από την πλατφόρμα του Δήμου www.malevizi.gov.gr Πληροφορίες Κ Δασκαλάκη τηλ.: 2813400652.
 8. Το έργο χρηματοδοτείται από Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.) και Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο ΕΣΣ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.
 11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 2 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η παρούσα Πρόσκληση  σύμβασης (περίληψη Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσα Αρχής , σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας , σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016.

Η ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου".

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ