Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον ΟΦΗ από τον Μιχάλη Μπούση

Petite Perle 300×250

Η τακτική Γ.Σ. διεξήχθη διαδικτυακά, με τον ΟΦΗ να προχωράει στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο πλέον ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

«Ολοκληρώθηκε η τακτική Γ.Σ. των μετόχων της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά στις 29/02/2024 με τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών , για την χρήση 01/07/2022 – 30/06/2023.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/07/2023-30/06/2024.

α) Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (€.1.695.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (56.520) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30€) ευρώ εκαστης.

β) Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στους παλιούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Αθλητικά - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ