Από το ΔΟΚΑΠΠΑΜ στη Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Μαλεβιζίου

Τελευταία Ενημέρωση:

Μετά την αίτηση της υπαλλήλου του ΔΟΚΑΠΠΑΜ Γεωργίας Σμαργιανάκη Κλάδου ΠΕ Οικονομικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ, απόφαση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Ο. Κ. Α. Π. Π. Α. Μαλεβιζίου και την αιτιολογημένη έκθεση του Δημάρχου Μαλεβιζίου, για τη μετάταξη υπαλλήλου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γρηγόριος Φασουλάκης αποφάσισε σχετικά.

ΘΕΜΑ:

Μετάταξη υπαλλήλου. ΑΠΟΦΑΣΗ 404/2020 Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δήμου Μαλεβιζίου, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α’/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) όπως προστέθηκε από το άρθρο 80 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 /Α΄/ 2019).

3. Την εγκ.31/36567/10.05.2019 του ΥΠ.ΕΣ. περί εφαρµογής των διατάξεων του ν. 4604/2019 (Α΄50).

4. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 1048/2701-2020 Αιτιολογημένη έκθεση του Δημάρχου Μαλεβιζίου, για τη μετάταξη υπαλλήλου.

5. Τη με αρ. 9/2020 (ΑΔΑ:Ψ7Ζ9ΟΛΦΒ-ΗΣΡ) απόφαση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Ο. Κ. Α. Π. Π. Α. Μαλεβιζίου.

6. Τη με αρ. πρωτ. 1048/20-01-2020 αίτηση της υπαλλήλου του ΔΟΚΑΠΠΑΜ Γεωργίας Σμαργιανάκη Κλάδου ΠΕ Οικονομικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.

7. Τη με αρ. πρωτ. 1169/21-01-2020 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου, περί ύπαρξης πιστώσεων της δαπάνης μισθοδοσίας, στον προϋπολογισμό του Δήμου Μαλεβιζίου.

8. Τη με αρ. 55/20.03.2020 (θέμα 7ο ), σύμφωνη ομόφωνη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου.

9. Το με αρ. 1388892715/8-4-2020 κωδικό ενέργειας στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου περί μετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου στο Δήμο Μαλεβιζίου.

10. Τη με αρ. πρωτ. 1169/21-01-2020 Βεβαίωση Δ/νσης Οικονομικών περί ύπαρξης Πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου.

11. Τη με αρ. πρωτ. 5511/8-4-2020 Βεβαίωση Δήμου Μαλεβιζίου γνησιότητας τίτλων.

12.Τη με αρ. 1889/2019 (ΑΔΑ: 9Α0ΠΩΛΣ-ΡΝ1) απόφαση Δημάρχου Μαλεβιζίου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (άρθρο 59, Ν. 2852/2010)».

Αποφασίζει

Τη σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης κατηγορίας ΠΕ Κλάδου ΠΕ Οικονομικού στον ΟΕΥ του Δήμου Μαλεβιζίου και τη μετάταξη στη θέση αυτή της υπαλλήλου Γεωργίας Σμαργιαννάκη του Ιωάννη, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., από το ΝΠΔΔ Δ. Ο. Κ. Α. Π. Π. Α. Μαλεβιζίου στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Μαλεβιζίου, με την ίδια σχέση εργασίας και ειδικότητας.

Η απόφαση αυτή να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης μαζί με περίληψη της για τη δημοσίευση, μετά τον κατά νόμο έλεγχο της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...