Νέος ειδικός σύμβουλος για το Δήμο Μαλεβιζίου με απόσπαση

Petite Perle 300×250

Νέος ειδικός σύμβουλος στο Δήμο Μαλεβιζίου θα είναι ο Κωνσταντίνος Μπέζος. Ο κ. Μπέζος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, έρχεται στο Δήμο από Προιστάμενος του Τμήματος Ταμείου της Υποδιεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, ως ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου μετά από αποδοχή για απόσπαση.

Στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια αναφέρεται:

"ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αποδοχή της αίτησης του Κων/νου Μπέζου του Ηρακλή κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού για απόσπαση από τη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ταμείου της Υποδιεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, στο Δήμο Μαλεβιζίου ως Ειδικός
Σύμβουλος για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, για την παροχή
χρηματοοικονομικών συμβουλών και προτάσεων στρατηγικού, επιχειρησιακού και αναπτυξιακού
προγραμματισμού στο Δήμαρχο, ο οποίος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει
εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) μέσα στον κύκλο των γνώσεων του ή της επαγγελματικής
του ενασχόλησης.
Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα
επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και δεν
μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται.
Η παρούσα να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου για την έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης"

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ