Έξι προσλήψεις από την ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου – Από αύριο οι αιτήσεις, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

Petite Perle 300×250

Στην πρόσληψη έξι ατόμων θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΜ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Οι προσλήψεις αφορούν σε απασχόληση οκτώ μηνών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι από 18 ως 67 ετών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από αύριο από  29/05/2024 έως 06/06/2024.

 

Η σχετική προκήρυξη αναφέρει Η ΔΕΥΑΜ

Ανακοινώνει

 την πρόσληψη με  σύμβαση ορισμένου χρόνου έξι εργαζομένων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τα καιρικά φαινόμενα της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσσου και της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνας του Δήμου Μαλεβιζίου, με τις παρακάτω ειδικότητες και τυπικά προσόντα :  

Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός ατόμων Τυπικά προσόντα
ΤΕ Διοικητικού-  Λογιστικού Έως 

17/10/24

1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  –  Διοίκησης  Μονάδων  Υγείας  και  Πρόνοιας  ή  Διοίκησης  Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

 

β) Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου".

γ) Καλή γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας

 

ΥΕ-Εργατών Ύδρευσης/ Αποχέτευσης Έως 

17/10/24

3 Απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή κατώτερης Τεχνικής Σχολής
ΔΕ –ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου Έως 

17/10/24

1 Απόφοιτος ΔΕ  ή Μέσης Τεχνικής Σχολής 

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου

1ετής προϋπηρεσία στον χειρισμό Μηχανημάτων Εργοταξίου.

Δ.Ε.-ΥΕ Υδραυλικών Έως 

17/10/24

1 Απόφοιτος ΔΕ ή ΥΕ ή Μέσης Τεχνικής Σχολής 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού

 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :

  1. Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ' εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (Καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Για τη συνδρομή των γενικών προσόντων, οι υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2 άρθρο 169 Ν. 3584/2007), (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη αίτηση τους θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  3. Φωτοαντίγραφο Δικαιολογητικών
  4. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)
  5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ
  6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ (AMA).

Γ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση  της  ανακοίνωσης θα  γίνει στο   Πρόγραμμα Διαύγεια του  Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος της ΔΕΥΑ  Μαλεβιζίου και του  Δήμου  Μαλεβιζίου (Γάζι) καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους στο www.deyamalevizi.gr.

Δ. ΤΟΠΟΣ    ΚΑΙ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική  αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο Γραφείο Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. (υπόψιν κ.κ. Μπορμπουδάκη Καλλιόπη) και συγκεκριμένα στο e-mail:[email protected] και από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης και στον Πίνακα Ανακοινώσεων αυτής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η σχετική ανακοίνωση καθώς και υπόδειγμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.deyamalevizi.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία (7) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στον πίνακα  ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και  στην  ιστοσελίδα της καθώς και  του  Δήμου Μαλεβιζίου,  δηλαδή  από  29/05/2024 έως 06/06/2024.

Για την συγκεκριμένη  δαπάνη  έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω Κ.Α 60-00-00 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού» & Κ.Α 60-03-00 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού» του υπό έγκριση Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., του οικονομικού έτους 2024.                         

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ