Αυξάνεται έως και 44.000 ευρώ το μέγιστο πριμ Νέων Αγροτών

Σε διαβούλευση μέχρι και τις 25 Ιουλίου πρόσκληση

Petite Perle 300×250

Σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουλίου, τέθηκε η προκήρυξη Νέων Αγροτών 2024, στην οποία προβλέπεται βασική επιδότηση 30.000 ευρώ στη φυτική παραγωγή και 40.000 ευρώ για την κτηνοτροφία, με την δυνατότητα προσαύξησης, έως και 44.000 ευρώ.

Η πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί επίσημα στα μέσα Σεπτεμβρίου, και υποψήφιοι δικαιούχοι κρίνονται όσοι δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης καθώς και όσοι δεν έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

Απαιτείται επίσης να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής της παρέμβασης καθώς και αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
Επιπλέων πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.

Η ημερομηνία απόκτησης από τον υποψήφιο της ιδιότητας του «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχομένου στον αγροτικό τομέα θεωρείται και ως η ημερομηνία εγκατάστασης.

Οικονομική Στήριξη

Ως ποσό στήριξης ορίζονται τα 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να προσαυξάνεται, αθροιστικά, μέχρι και 14.000 ευρώ ως εξής:
α) Προσαύξηση κατά 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς 25 περιορισμούς εκτός των ορεινών ή περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα και σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη ή ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2021) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών ή
β) προσαύξηση κατά 4.000 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.
Προσαύξηση κατά 10.000 ευρώ, εφόσον η κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

Χαρακτηριστικά εκμετάλλευσης

Στο ΟΣΔΕ 2024 θα πρέπει να δηλωθεί γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:
Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια. Από αυτά, τουλάχιστον τα 10.000 ευρώ πρέπει να προέρχονται, αθροιστικά, από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

Δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας. Από αυτά τουλάχιστον 8.300 ευρώ πρέπει να προέρχονται, αθροιστικά, από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.
Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. Από αυτά τουλάχιστον 6.700 ευρώ πρέπει να προέρχονται, αθροιστικά, από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω περ. 1 έως και 3, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική περιβαλλοντική συμβολή της μελισσοκομίας και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επικονιαστές (Πράσινη Συμφωνία, Στρατηγικές Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο και Βιοποικιλότητα), ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του γεωργού νεαρής ηλικίας, είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν και δηλώνουν στην ΕΑΕ του έτους αναφοράς τουλάχιστον 103 κυψέλες για την ηπειρωτική Χώρα την Κρήτη και την Εύβοια, 74 για τα νησιά της Χώρας με λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 για τα υπόλοιπα νησιά της Χώρας.

Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι προκειμένου να αξιολογηθούν υποχρεούνται να υποβάλλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο πρέπει να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τις ενέργειες για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών ποσοτικών στόχων για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.
Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να έχει γεωργικό προσανατολισμό και να αφορά τον γεωργικό τομέα, δηλαδή να αφορά την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων όπως η διαλογή και απλή συσκευασία ιδίων προϊόντων.

Ως έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου θεωρείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΟΠΣΚΕ. Κατά συνέπεια το πρώτο έτος υλοποίησης αφορά την ΕΑΕ που υποβάλλεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία. 4. Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία και η μέγιστη τα τέσσερα έτη.

Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις

Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να υπαχθεί εντός δύο ετών (24 μηνών) από την έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Ο δικαιούχος, α) από το δεύτερο έτος υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο και β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηματικού σχεδίου με την πιο πρόσφατη από αυτές να εμφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εισόδου στην παρέμβαση
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου να λαμβάνει συμβουλές από πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών, ενταγμένο στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη».

Όσοι αρχηγοί εκμετάλλευσης δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών / πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων ή βεβαίωση – πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος γεωτεχνικής κατάρτισης από πιστοποιημένο φορέα τουλάχιστον 250 ωρών, να αποκτήσουν επαγγελματική εκπαίδευση εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους, παρακολουθώντας εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών που παρέχονται από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ