Στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε παραχωρήθηκε Μουσείο και Αναψυκτήριο του Δομ.Θεοτοκόπουλου

Τελευταία Ενημέρωση:

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου παραχωρήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε δωρεάν το αναψυκτήριο και το μουσείο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Ακολουθεί η απόφαση του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 66/2020 Δ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΑΔΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 8/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-4-2020

Σήμερα την 7 η του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/19, και του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5370/3-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας, καθώς οι παρακάτω σύμβουλοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Αλμπαντάκης Μιχαήλ, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη Κανακάκη Ειρήνη, Βαλτζάκης Γεώργιος, Βογιατζή Μαρίνα, Ζερβού Νίκη, Καλλέργης Σπυρίδωνας, Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Κύρκος Αθανάσιος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Λυδάκης Δημήτριος, Λυρώνη – Πάγκαλου Χρύσα, Μαρής Ιωάννης, Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ, Ντουλάκης Ιωάννης, Ξυλούρης Μιχαήλ, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ, Περυσινάκης Γρηγόριος, Πετούσης Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ, Πιτσικάκη – Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία , Ρεράκης Γεώργιος, Σαββάκης Φίλιππος, Σαλούστρος Αριστομένης, Τζεδάκης Δημήτριος, Φασουλάκης Γρηγόριος, Φτενός Ευριπίδης, Χουστουλάκης Μιχαήλ. ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ουδείς. Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ. έλαβαν μέρος τα είκοσι επτά (27). Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5 ο : Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης Μουσείου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε .

Δήμαρχος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, όπως παρακάτω: «Στην Τοπική Κοινότητα Φόδελε και σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου βορειοδυτικά του οικισμού, πλησίον της βυζαντινής εκκλησίας, έχει αναστηλωθεί με συγχρηματοδότηση και την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού, κυρίως κτήριο εμβαδού διακοσίων (200) περίπου τετρ. μέτρων και βοηθητικό κτήριο (αναψυκτήριο) εμβαδού σαράντα (40) περίπου τετρ. μέτρων, με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του έργου αλλά και του τόπου καταγωγής του μεγάλου μας ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.

Στην είσοδο του κυρίως κτηρίου έχει τοποθετηθεί προτομή του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και στο εσωτερικό του εκτίθενται αντίγραφα έργων σε μεγάλες φωτεινές διαφάνειες, πίνακες ζωγραφικής με αντίγραφα του μεγάλου μας ζωγράφου, διαμορφωμένη αίθουσα αναπαράστασης εργαστηρίου ζωγραφικής, προθήκες για την έκθεση εκδόσεων σχετικών με τη ζωή και το έργο του καθώς και φωτογραφιών από εκδηλώσεις προς τιμήν του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και των σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του Ισπανικού Πανεπιστημίου Βαλιαδολίδ και του Φόδελε.

Σε χωριστή δε αίθουσα υπάρχει εξοπλισμός για την προβολή ντοκιμαντέρ σχετικό με τη ζωή και το έργο του. Υπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη ο ανωτέρω χώρος να παραμένει ανοικτός για να δέχεται τους πολυπληθείς επισκέπτες που φθάνουν καθημερινά. Έπειτα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. Στην Τοπική Κοινότητα Φόδελε δραστηριοποιείται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε με την επωνυμία «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», ο οποίος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η δράση του είναι κοινωφελής και αποδεδειγμένα ενδιαφέρεται για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, κυρίως για την ανάδειξη και προώθηση της ζωής και του έργου του μεγάλου ζωγράφου.

2. Το από 12-2-2020 Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φόδελε, για την παραχώρηση χρήσης του χώρου.

3. Την 8/2020 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Φόδελε με την οποία ζητείται η παραχώρηση χρήσης του Μουσείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε για δύο (2) έτη, με την επίβλεψη της Τοπικής Κοινότητας Φόδελε.

4. Την 463/2018 απόφαση του Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με την 122/2019 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η δωρεάν παραχώρηση και εκμετάλλευση του Μουσείου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco) στο Φόδελε και του αναψυκτηρίου, ιδιοκτησίας της πρώην Κοινότητας Φόδελε και σήμερα του Δήμου Μαλεβιζίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε με χρονική διάρκεια παραχώρησης από 1-4-2019 έως 31-10-2019 .

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/06, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε νομικά πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 272 του Ν. 3852/10, σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που συνενώνονται με τον παρόντα νόμο, οι οποίες αφορούν στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων, λαμβάνονται με την ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών τους. Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει:

1. Τη δωρεάν παραχώρηση και εκμετάλλευση του Μουσείου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco) στο Φόδελε και του αναψυκτηρίου, ιδιοκτησίας της πρώην Κοινότητας Φόδελε και σήμερα του Δήμου Μαλεβιζίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε με την επωνυμία «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» ,με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του έργου αλλά και του τόπου καταγωγής του μεγάλου μας ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.

2. Με την παρούσα δωρεάν παραχώρηση πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 , εφόσον η δραστηριότητα του Ν.Π. είναι κοινωφελής και προάγει τα τοπικά συμφέροντα, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

3. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε δύο (2) έτη .Μπ ορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος κατόπιν αιτήματος του συλλόγου και με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου.

4. Υποχρέωση του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι να παραμένει το κτήριο με τα εκθέματα ανοικτό για τους επισκέπτες, να συντηρεί τα ανωτέρω κτήρια και τον περιβάλλοντα χώρο και να τα παραδώσει στον Δήμο μετά τη λήξη της παραχώρησης, στην κατάσταση που τα παρέλαβε.

5. Ο Πολιτιστικός σύλλογος αναλαμβάνει τις δαπάνες συντήρησης από τυχόν φθορές του παραπάνω κτιρίου, καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες αυτού (δαπάνες καθαριότητας , ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου), για όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης.

6. Η παραχώρηση χρήσης των παραπάνω κτιρίων γίνεται υπο την προϋπόθεση της εποπτείας του Πολιτιστικού Συλλόγου από την Τοπική Κοινότητα Φόδελε.

7. Ο Πολιτιστικός σύλλογος , οφείλει να συνεργάζεται με το Δήμο Μαλεβιζίου και να συμμορφώνεται σε τυχόν υποδείξεις.

8. Η παρούσα παραχώρηση τελεί υπό την αίρεση της ανάκλησης με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις ή εκλείψει ο σκοπός παραχώρησης .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό και αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006, την 8/2020 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Φόδελε, το από 12-2-2020 Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φόδελε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση και εκμετάλλευση του Μουσείου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco) στο Φόδελε και του αναψυκτηρίου, ιδιοκτησίας της πρώην Κοινότητας Φόδελε και σήμερα του Δήμου Μαλεβιζίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε με την επωνυμία «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» ,με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του έργου αλλά και του τόπου καταγωγής του μεγάλου μας ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. 2. Με την παρούσα δωρεάν παραχώρηση πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 , εφόσον η δραστηριότητα του Ν.Π. είναι κοινωφελής και προάγει τα τοπικά συμφέροντα, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 3. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε δύο (2) έτη. Μπ ορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος κατόπιν αιτήματος του συλλόγου και με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου. 4. Υποχρέωση του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι να παραμένει το κτήριο με τα εκθέματα ανοικτό για τους επισκέπτες, να συντηρεί τα ανωτέρω κτήρια και τον περιβάλλοντα χώρο και να τα παραδώσει στον Δήμο μετά τη λήξη της παραχώρησης, στην κατάσταση που τα παρέλαβε. 5. Ο Πολιτιστικός σύλλογος αναλαμβάνει τις δαπάνες συντήρησης από τυχόν φθορές του παραπάνω κτιρίου, καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες αυτού (δαπάνες καθαριότητας , ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου), για όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης. 6. Η παραχώρηση χρήσης των παραπάνω κτιρίων γίνεται υπο την προϋπόθεση της εποπτείας του Πολιτιστικού Συλλόγου από την Τοπική Κοινότητα Φόδελε. 7. Ο Πολιτιστικός σύλλογος , οφείλει να συνεργάζεται με το Δήμο Μαλεβιζίου και να συμμορφώνεται σε τυχόν υποδείξεις. 8. Η παρούσα παραχώρηση τελεί υπό την αίρεση της ανάκλησης με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις ή εκλείψει ο σκοπός παραχώρησης .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2020 Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...